PARTNER PORTALU
  • BGK

Pensja skarbnika a interes publiczny

  • GK    6 września 2013 - 17:10

Kiedy należy udostępniać szczegóły dotyczące wynagrodzenia skarbnika ze względu na szczególnie istotny interes publiczny?
Stowarzyszenie zapytało m.in. ile wynosi miesięczne wynagrodzenie brutto skarbnika miasta i czy poza wynagrodzeniem otrzymuje dodatkowe świadczenia finansowe, np. ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego i zwrot środków za delegacje służbowe.

Burmistrz, mając na uwadze, że część informacji objętych wnioskiem stanowi informację przetworzoną, zwrócił się do wnioskodawcy o wskazanie interesu publicznego w uzyskaniu informacji przetworzonej.

Odmówił odpowiedzi na kilka pytań dotyczących m.in. dodatkowych świadczeń wypłacanych skarbnikowi, czy wzrostu jego pensji.

Stowarzyszenie wniosło o uchylenie decyzji, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało ją w mocy. Podobnie jak burmistrz, SKO stwierdziło, że chodzi o informację przetworzoną.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje pojęcia informacji przetworzonej. Jednak zarówno w judykaturze, jak i piśmiennictwie przyjmuje się, że informacja prosta to informacja, której zasadnicza treść nie ulega zmianie przed jej udostępnieniem, natomiast informacją przetworzoną jest jakościowo nowa informacja, która nie istnieje w określonej treści i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu podmiotu obowiązanego.

Udzielenie informacji przetworzonej, poprzedza więc wytworzenie nowej jakościowo informacji poprzez dokonanie stosownych działań tj. analiz, obliczeń, zestawień, podsumowań, wymagających zaangażowania intelektualnego.

Ponadto informacja przetworzona to taka informacja, która została przetworzona specjalnie dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów, gdy podmiot obowiązany nie dysponuje na dzień złożenia wniosku gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu, np. do dokumentacji źródłowej.

Ustalenie przez podmiot obowiązany, że wniosek dotyczy informacji przetworzonej, pociąga za sobą konieczność zbadania występowania po stronie wnioskodawcy przesłanki „szczególnie istotnego interesu publicznego" w uzyskaniu tego rodzaju informacji publicznej. Jej brak powoduje konieczność wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej powinna zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

Uzasadnienie prawne natomiast - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Jak stwierdził są w rozpoznawanej sprawie zarówno burmistrz jak i SKO ograniczyły się do przytoczenia poglądów orzecznictwa sądów administracyjnych oraz piśmiennictwa dotyczących wykładni pojęcia „informacji przetworzonej" oraz stwierdzenia, że mamy do czynienia z informacją przetworzoną.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.