PARTNER PORTALU
 • BGK

Podatek od nieruchomości: Budynek czy budowla? Jest ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

 • AW    15 grudnia 2017 - 16:30
Podatek od nieruchomości: Budynek czy budowla? Jest ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Problem z definiowaniem obiektów budowlanych i naliczania podatku dotyczył np. silosów (fot.arcg.)

13 grudnia 2017 r. zapadł kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odrzucił jako niezgodne z Konstytucją stanowisko, że obiekt spełniający definicję budynku może być budowlą.
• Orzeczenie to otwiera podatnikom możliwość dochodzenia nienależnie pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami nawet od dnia zapłaty podatku do dnia jej zwrotu – komentuje Wojciech Pławiak ekspert BCC ds. podatku od nieruchomości.

• Podatnicy mają możliwość złożenia wniosków o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, bądź w przypadku postępowań, które zostały już zakończone – wniosków o wznowienie postępowań.

• Może chodzić o zwrot ogromnych sum. A podatek od nieruchomości jest jednym z największych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.

Jak podnosi Wojciech Pławiak, ekspert BCC ds. podatku od nieruchomości, w wyroku (SK 48/15) Trybunał wskazał, że linia interpretacyjna przyjęta przez organy jest błędna, zaś w sytuacji, gdy obiekt budowlany spełnia przesłanki, aby uznać go za budynek, niedopuszczalnym jest kwalifikowanie go jako budowli.

- Wyrok przeczy dotychczasowej praktyce organów i sądów opodatkowania obiektów spełniających definicję budynku (stacji transformatorowych, stacji gazowych, stacji telekomunikacyjnych, silosów, elewatorów) jako budowli – komentuje Pławiak.

Podkreśla, że zmiana klasyfikacji po wyroku TK przekłada się na oszczędności podatkowe nawet w wysokości kilku milionów złotych.

Skąd te różnice?

Podatek od nieruchomości obciąża budynki i budowle. Klasyfikacja jednej z tych kategorii ma kolosalne skutki finansowe, gdyż:

• budynki są opodatkowane od powierzchni (obecnie maksymalna stawka 22 zł / m2; nie ma znaczenia wartość obiektu),
• budowle są opodatkowane 2 proc. podatkiem od wartości.

- Dla przykładu jeśli stację transformatorową o wartości 100 tys. zł i powierzchni 4 m2 uznamy za budynek to podatek od nieruchomości wyniesie 88 zł, jeśli zaś uznamy za budowlę – podatek od nieruchomości wyniesie 2 tys. zł – wylicza ekspert BCC.

Jak podkreśla rozpoznanie budynków, co do zasady nie powinno sprawiać trudności, ponieważ kryteria ich identyfikacji precyzuje definicja zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą budynek charakteryzuje: trwałe związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród, posiadanie fundamentów, posiadanie dachu.

Budowle nie zostały natomiast zdefiniowane w tak precyzyjny sposób, bowiem zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych są to obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego , niebędące budynkami lub obiektami małej architektury. Katalog przykładowych budowli został wskazany w przepisach Prawa budowlanego (w katalogu wymieniono m.in. zbiorniki, sieci gazową i elektryczną). Problem pojawia gdy określony obiekt jest w katalogu budowli ale jednocześnie spełnia definicję budynku.

- Rozwiązanie powinno być oczywiste: skoro definicja budowli jest negatywna (budowlą jest to co nie jest budynkiem), jeśli dany obiekt spełnia definicję budynku, to nie może być jednocześnie budowlą. Niestety, w praktyce niejednokrotnie, mimo występowania wszystkich kryteriów cechujących budynki, organy podatkowe oraz sądy administracyjne klasyfikowały takie obiekty jako budowle dla celów podatku od nieruchomości. Zdaniem organów i sądów jeśli obiekt funkcjonalnie jest „bardziej” budowlą (np. silos jest zbiornikiem, a stacja transformatorowa częścią sieci) to ta funkcja decyduje o klasyfikacji, a nie konstrukcja obiektu – podaje Wojciech Pławiak.KOMENTARZE (32)

 • Z boku widać wyraźniej, 2018-01-13 09:21:16

  do olywerus, 2017-12-30 18:42:08 Skąd w tobie tyle agresywnego chamstwa. Czy to Podła Zmiana tak cię rozbestwiła? Wyzwiska zamiast merytorycznej dyskusji?
 • jw, 2018-01-08 10:22:11

  Budynek a budowla - orzeczenie TK otwiera drogę do naliczania wyższego podatku niż dotychczas ?. Wpłynęło pytanie: proszę o wyjaśnienie, jakie konsekwencje przy naliczaniu podatku od nieruchomości, wywoła opublikowany wyrok TK sygn. akt 48/15 z dnia 13 grudnia 2017r. ? Naszym zdaniem: jeżeli proce...s inwestycyjny został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego („pb” pisane z małej litery), a urządzenia telekomunikacyjne (gazowe, energetyczne itp.) będące częścią telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, zostały umieszczone w budynku, to podatek od nieruchomości należy zapłacić od: 1/ budowli - telekomunikacyjnego obiektu budowlanego (w tym urządzeń technicznych znajdujących się wewnątrz budynku), którego miernikiem jest wartość wyrażona w złotówkach. 2/ obiektu budowlanego określanego mianem budynku, którego miernikiem jest powierzchnia użytkowa podana w metrach kwadratowych. Szczegółowe uzasadnienie wymaga znajomości przepisów ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności określeń „część” oraz terminu prawnego „część składowa”.  rozwiń
 • budownictwo-prawo.pl, 2018-01-08 10:18:06

  Budynek a budowla - orzeczenie TK otwiera drogę do naliczania wyższego podatku niż dotychczas ?. Wpłynęło pytanie: proszę o wyjaśnienie, jakie konsekwencje przy naliczaniu podatku od nieruchomości, wywoła opublikowany wyrok TK sygn. akt 48/15 z dnia 13 grudnia 2017r. ? Naszym zdaniem: jeżeli proce...s inwestycyjny został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego („pb” pisane z małej litery), a urządzenia telekomunikacyjne (gazowe, energetyczne itp.) będące częścią telekomunikacyjnego obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, zostały umieszczone w budynku, to podatek od nieruchomości należy zapłacić od: 1/ budowli - telekomunikacyjnego obiektu budowlanego (w tym urządzeń technicznych znajdujących się wewnątrz budynku), którego miernikiem jest wartość wyrażona w złotówkach. 2/ obiektu budowlanego określanego mianem budynku, którego miernikiem jest powierzchnia użytkowa podana w metrach kwadratowych. Szczegółowe uzasadnienie wymaga znajomości przepisów ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności określeń „część” oraz terminu prawnego „część składowa”.  rozwiń