PARTNER PORTALU
  • BGK

Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa: Maksymalne stawki na 2016 r.

  • AW    14 października 2015 - 19:07
Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata targowa: Maksymalne stawki na 2016 r.
MF ustalił maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które będą obwiązywać w przyszłym roku (fot.fotolia)

Czas najwyższy na podejmowanie przez radnych uchwał podatkowych na 2016 r. Do przygotowania takich uchwał niezbędna jest informacja o górnych granicach stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016. Podajemy je za Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie.
Minister Finansów w drodze obwieszczenia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 19.08.2015 r. poz. 735) określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które będą obwiązywać w przyszłym roku.

Jak zwraca uwagę RIO w Warszawie, w związku z deflacją (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., wyniósł 98,8 - spadek cen o 1,2 %) część stawek jest niższa niż w ubiegłym roku:

w podatku od nieruchomości
- od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

- od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- w podatku od środków transportowych

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 811,60 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1 353,94 zł,

c) powyżej 9 ton - 1 624,72 zł,

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3 100,42 zł

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 895,48 zł,

4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie - 2 396,41 zł,

b) powyżej 36 ton - 3 100,42 zł ,

5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 624,72zł,×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.