PARTNER PORTALU
  • BGK

Podatek za polną drogę do wyboru do koloru

  • GK    30 lipca 2013 - 09:45
Podatek za polną drogę do wyboru do koloru

Brakuje jednolitych zasad opodatkowania dróg polnych, dlatego gminy – dla większych wpływów do kasy – obciążają ich właścicieli podatkiem od nieruchomości, choć dotąd nakładały na nich podatek rolny.
Drogi polne na mapach geodezyjnych z reguły są oznaczane symbolem „dr" odnoszącym się do użytku gruntowego o nazwie drogi.

Jednak, jak twierdzą posłowie Piotr Zgorzelski i Jarosław Górczyński, zgodnie z prawem, drogi polne są zwolnione z podatku od nieruchomości na mocy art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych, a opodatkowane są podatkiem rolnym.

- Sprawa ta jednak budzi wiele kontrowersji, ponieważ gminy przyjęły praktykę, że właścicieli polnych dróg, a ściślej znajdujących się pod tymi drogami gruntów, obciążają podatkiem od nieruchomości. Praktyka ta zaczyna również być przejmowana przez gminy, które dotąd nakładały na właścicieli takich gruntów podatek rolny. Powód jest banalny - większe wpływy do kasy gminy - twierdzą posłowie Piotr Zgorzelski i Jarosław Górczyński.

Dlatego pytają resort finansów, czy praktyka ta jest zgodna z obowiązującym prawem.

- Samorządowe kolegia odwoławcze podtrzymują decyzje włodarzy gmin - dodają posłowie Piotr Zgorzelski i Jarosław Górczyński.

W odpowiedzi na te wątpliwości wiceminister finansów Maciej Grabowski odpowiada, że grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako „dr" podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

- Zakresem opodatkowania podatkiem od nieruchomości objęte są grunty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym, czyli takie, które nie zostały sklasyfikowane w ewidencji jako lasy albo jako użytki rolne, albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach - przypomina wiceminister Maciej Grabowski.

Dodaje, że zasady oznaczania gruntów w ewidencji reguluje rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Tereny komunikacyjne, w tym m.in. drogi, oznaczone są w ewidencji symbolem „dr", zalicza się do grupy użytków gruntowych: grunty zabudowane i zurbanizowane.

Użytki rolne i grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią odrębne kategorie użytków gruntowych wykazywanych w ewidencji.

Z załącznika nr 6 do rozporządzenia dotyczącego zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych wynika, że do użytku gruntowego drogi zalicza się grunty w granicach pasów drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

W sposób przykładowy wskazuje się, że do dróg zalicza się grunty zajęte pod: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej, place postojowe i manewrowe przy dworcach kolejowych, autobusowych i lotniczych, portach morskich i rzecznych i innych oraz ogólnodostępne dojazdy do ramp wyładowczych i placów składowych.

- Ze wskazanego zbioru wyłączono grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości. Grunty te nie są drogą w rozumieniu rozporządzenia. Wlicza się je do przyległego do nich użytku gruntowego - podkreśla wiceminister.

Z tego wynika, że w przepisach prawa rozróżnia się zarówno drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej, jak i grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości.KOMENTARZE (2)

  • tarner, 2013-07-31 10:04:27

    Do radny obywatel: Z informacji prasowych wynika, że juz są podejmowane prace nad reformą gmin takie jak łączenie, wspólne zamówienia, outsoursing uslug. Łącznie gmin może utrudnić dostęp obywatela do "usług", ale faktycznie poprzez likwidacje przepisów można zredukować przymusowe "us...ługi" typu zezwolenie na byle pierdołę lub zgłoszenie zmian byle czego.  rozwiń
  • radny obywatel, 2013-07-31 09:33:43

    Te wszystkie działania gmin po "bandzie" od podatkow, śmieci po usługi publiczne moze wymusi nacisk społeczny na reforme gmin- likwidacje gmin i ich łączenie, ograniczenie uprawnien do nakładania kar i podatkow, likwidacja wysoko płatnych stanowisk poprzez utworzenie form honorowych i społ...ecznych za pokryciem jednie kosztow, ograniczenie o 2/3 regulacji prawnych a tym samym urzędnikow. Jest zawsze w historii granica, ktorej przekrocznie powoduje radykalne zmiany w historii społeczeństwa. Teraz absurdy władztwa administracyjnego osiagają coraz wyższe poziomy abstrakcji i oderwania od celów funkcjonowania samorządu lokalnego.  rozwiń