PARTNER PORTALU
  • BGK

Podział kompetencji według RIO

  • GK    2 lipca 2013 - 11:54
Podział kompetencji według RIO

Organy stanowiące samorządów nie mogą zobowiązywać wójta, burmistrza, prezydenta lub zarządu powiatu do zawierania umów na powierzenie zadania własnego innej jednostce samorządu terytorialnego.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, badając uchwały podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego stwierdziło liczne, powtarzające się nieprawidłowości w zakresie ingerencji w kompetencje organów wykonawczych poprzez upoważnianie lub zobowiązywanie wójta burmistrza, prezydenta lub zarząd powiatu do zawierania umów na powierzenie zadania własnego innej jednostce samorządu terytorialnego.

Jak przypomina RIO, przepisy dopuszczają udzielenie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji innym jednostkom na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań poprzez określenie wysokości dofinansowania w drodze uchwały organu stanowiącego.

Kolegium zaznacza, że w myśl. art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą udzielenia pomocy jest umowa, a stosowanie do treści art. 250 cyt. ustawy o finansach publicznych to zarząd jednostki samorządu terytorialnego udziela dotacji i zawiera umowę.

Oznacza to, że organ stanowiący nie może w tego rodzaju decyzjach zastępować organu wykonawczego. To organ wykonawczy realizuje zadania gminy, powiatu, województwa określone przepisami prawa.

- Sam więc dobór sposobu wykonania zadania gminy, powiatu, województwa, jako dobór możliwej do zastosowania kompetencji, w tym umowy w sprawie dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego, przepisy pozostawiają suwerennej decyzji organu wykonawczego - podkreśla szczecińska RIO.

Zarówno przepisy o samorządzie gminnym, jak i powiatowym wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji przyznanych poszczególnym organom, tj. radzie oraz wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi lub zarządowi powiatu. Organy te są zobowiązane przestrzegać w poszczególnych sprawach swoich kompetencji i wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne z prawem.

Stanowisko takie, jak przypomina RIO, potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zalicza m. in. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał

- Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie mogą przekraczać zakresu swoich uprawnień i wkraczać w sferę uprawnień wójta, burmistrza, prezydenta lub zarządu powiatu jako organu upoważnionego do czynności prawnych wynikających z mocy przepisów prawa -tłumaczy Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.