PARTNER PORTALU
  • BGK

Poradnik PKW: kto może kandydować w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików?

  • MIW    5 lutego 2018 - 15:24
Poradnik PKW: kto może kandydować w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików?
Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała swój poradnik dla kandydatów na radnych (fot. PKW)

W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza zaktualizowała swój poradnik dla kandydatów na radnych. Dla osób planujących ubiegać się o mandaty w radach gmin, powiatów i sejmików powinien on być lekturą obowiązkową.
  • • Pełny zestaw informacji dla kandydatów na radnych, ale też dla samych wyborców znajduje się w portalu edukacyjnym „Wybieram wybory” na stronie PKW.
  • • Poradnik ten uwzględnia już zmiany wprowadzone za sprawą nowelizacji Kodeksu Wyborczego.
  • • Zmiany w Kodeksie Wyborczym weszły w życie 31 stycznia 2018 r.


W przypadku wyborów do rad gmin (miast) liczących sobie do 20 tys. mieszkańców

Może kandydować obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Czytaj: Nowelizacja Kodeksu wyborczego spowoduje dymisje sędziów PKW?

Nie może kandydować osoba:

- pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
- pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
- skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
- która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

Czytaj też: Wiek, wykształcenie, zawód- oto portret polskiego radnego

W przypadku wyborów do rad gmin (miast) liczących sobie powyżej 20 tys. mieszkańców oraz dzielnic miasta st. Warszawy

Może kandydować obywatel polski lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim. Musi najpóźniej w dniu głosowania kończyć 18 lat, mieszkać stale tam, gdzie chce kandydować (czyli w gminie lub mieście powyżej 20 000 mieszkańców albo w dzielnicy Warszawy) i być wpisanym do stałego rejestru wyborców właściwego dla danej gminy lub miasta, albo dzielnicy w Warszawie.

Nie może kandydować osoba
- pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
- pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
- skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
- pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

W przypadku wyborów do rad powiatów×
KOMENTARZE (1)

  • Samorządowiec, 2018-02-06 10:29:04

    Czy po zmianie ustawy wykluczenie już nie dotyczy pracowników samorządowych i kierowników jednostek samorządowych w danej gminie ???