PARTNER PORTALU
  • BGK

Pozytywne opinie o zmianach w przepisach nt. in-house

  • bad    21 maja 2015 - 16:00
Pozytywne opinie o zmianach w przepisach nt. in-house

Zmiany w przepisach zwiększą dostępność zamówień publicznych. Fot. Pixbay

Na szczególną uwagę zasługuje unormowanie w projekcie zamówień in-house, czyli mechanizmu pozwalającego na odstąpienia od stosowania przepisów ustawy w sytuacji, gdy między zamawiającym a wykonawcą istnieje określony rodzaj więzi - twierdzi Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Do uzgodnień oraz konsultacji publicznych skierowano projekt ustawy Prawo zamówień publicznych. Oto uwagi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW) zwraca uwagę, że suma przyjętych w projekcie rozwiązań, z pewnością zwiększy dostępność zamówień publicznych z uwagi na to, że łatwiej będzie wykonawcy przygotować ofertę. Podstawowym mechanizmem w tym zakresie, jest zmniejszenie wymogów formalnych po stronie wykonawców.

- Tylko wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających istnienie wymaganych, dla udzielenie zamówienia okoliczności – wyjaśnia Dariusz Springer, radca prawny z Urzędu Miasta w Luboniu.

W aktualnym stanie prawnym każdy z wykonawców składających ofertę musi przygotować komplet dokumentów wraz z ofertą. Rozwiązanie to dobrze ilustruje tendencje do ułatwiania udziału wykonawców w postępowaniu.

SGiPW zauważa jednak, że projekt niestety nie jest tak samo korzystny dla zamawiających w kontekście obsługi postępowania. Zamawiający są coraz bardziej obciążani badaniem okoliczności udzielenie zamówienia w quasi dowodowym postępowaniu, bez określania żadnych ram dla zbierania, zabezpieczenia, przechowywania i oceny dowodów.

- Jeżeli zamawiający ma przykładowo ustalać, czy  istnieje dowód na zmowę naruszającą konkurencję, a ów potencjalny dowód to wiedza świadka, czy oznacza to, że powstaje obowiązek sporządzania pisemnych oświadczeń w tym przedmiocie? Przepisy tego nie regulują – zauważa Dariusz Springer.

Rekomenduje się stworzenie norm ogólnie regulujących dokonywanie ustaleń faktycznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W projektowanym stanie prawnym, analogicznie do dzisiaj istniejącego, regulacje są cząstkowe i rozrzucone po ustawie.  

W projekcie znaleźć można szereg dobrych rozwiązań, jak choćby uporządkowanie relacji ustawy Prawo zamówień publicznych względem innych przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej.

Zamówienia in-house

W opinii SGiPW na szczególną uwagę zasługuje unormowanie w projekcie zamówień in-house, czyli mechanizmu pozwalającego na odstąpienia od stosowania przepisów ustawy w sytuacji, gdy między zamawiającym a wykonawcą istnieje określony rodzaj więzi, wyrażający się przede wszystkim w kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad wykonawcą. Doniosłość tego instrumentu dla sposobu realizacji zadań publicznych jest trudna do przeceniania.

- Ta długo oczekiwana zmiana wymaga jednak komentarza, w kontekście gospodarki odpadami komunalnymi. Projektowany stan prawny nic nie zmienia w zakresie obowiązku prowadzenia przetargu na odbiór odpadów, nadal będzie on konieczny – podkreśla Dariusz Springer. = Wobec braku w projekcie szczególnych uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, a w szczególności odniesienia do art. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych będzie istotnie różnił się od innych dziedzin gospodarki komunalnej, przy czym nie jest do końca jasne czemu ma służyć takie różnicowanie. Jakie szczególne względy nakazują traktować problematykę odpadów inaczej?KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2015-05-22 15:44:12

    Odpowiada kolektyw, czyli nikt. Ktoś sugeruje (ważniejszy w komisji), a nikt za rozstrzygnięcie nie bierze odpowiedzialności, za skutki decyzji. Czy ustawodawcy (wiodącym posłom) na tym zależy? Nie mogę pojąć, dlaczego gospodarowanie odpadami (surowcami wtórnymi) musi się różnić od gospodarowania ws...zystkim innym, na przykład benzyną i olejem napędowym, lub szerzej paliwem z ropy naftowej?  rozwiń