PARTNER PORTALU
  • BGK

Pracują nad ustawą o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

  • PAP    22 września 2014 - 09:58
Pracują nad ustawą o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

Rewitalizacja zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, zwiększenie aktywności zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem - to niektóre cele uregulowania prawnego tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Projekt ustawy w tej sprawie, przygotowany w resorcie rolnictwa, jest w tej chwili w uzgodnieniach międzyresortowych.

Jak wynika z dokumentów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 2013 roku rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS - ang. Community led-local develpemnt) to nowy instrument wprowadzony przez Komisję Europejską.

Bazuje on na stosowanym obecnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia. Projekt ustawy, który być może jesienią tego roku trafi na posiedzenie Rady Ministrów, wprowadza do polskiego prawa rozwiązania stosowane w ramach RLKS.

W ramach RLKS - informuje MRR - na konkretnie wyodrębnionym obszarze z inicjatywy społeczności lokalnych tworzy się tzw. Lokalna Grupa Działania (LGD), w skład której wchodzić muszą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, w której żadna ze stron nie może posiadać więcej niż 49 proc. praw głosu.

Grupa ta opracowuje dla swojego obszaru tzw. Lokalną Strategię Rozwoju, która jeśli zostanie wybrana do realizacji przez właściwą instytucję zarządzającą funduszami, jest realizowana z ich udziałem.

Czytaj też: Polska lokalna nie chce zostać w cieniu miast

Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) mogą dotyczyć przedsięwzięć realizowanych z udziałem społeczności lokalnej: na przykład rewitalizacji zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich; wsparcia procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych wobec obszarów wiejskich i miejskich; poprawy dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług; działań z zakresu rynku pracy; zwiększenia aktywności zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem; ochrony środowiska i wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i potencjału dziedzictwa kulturowego; wspierania połączeń miasto-wieś.

Czytaj też:  Zrównoważony rozwój: jak przełamać bierność mieszkańców?

Finansowane ze środków unijnych LSR mogą dotyczyć też np. rozwoju rynków zbytu; zachowania dziedzictwa lokalnego; rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub technicznej.

Lokalne Strategie Rozwoju są podstawowym instrumentem rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zawierać one muszą m.in. określenie obszaru i liczby ludności objętych strategią, analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru czy opis sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w przygotowanie strategii. Ponadto strategia powinna być spójna z odpowiednimi programami funduszy unijnych. Liczba ludności objęta LSR to minimum 10 000, a maksimum 150 000 mieszkańców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.