PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo do dotacji: niedotrzymanie terminu porządkowego nie zwalnia z tego prawa

  • MN    1 września 2016 - 11:09
Prawo do dotacji: niedotrzymanie terminu porządkowego nie zwalnia z tego prawa
Odmowę udzielenia spornej dotacji organ uzasadnił niedotrzymaniem terminu na złożenie wniosku (fot. fotolia)

Zasady ustalania dotacji obejmują również termin składania wniosków o jej przyznanie i ma charakter materialnoprawny, a zatem nie podlega przywróceniu - stwierdza WSA w Gliwicach.
Sprawa dotyczy odmowy prezydenta miasta na rzecz skarżącej dotacji celowej z budżetu miasta na rok 2016 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta.

Strona wniosła skargę na powyższą czynność zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj. art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a jednocześnie przepisów wydanej na tej podstawie uchwały rady miasta w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta, będącej aktem prawa miejscowego. W oparciu o powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uznanie przez sąd uprawienia wynikającego z przepisów prawa (art. 146 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) i zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadniając skargę, strona podniosła, że odmowę udzielenia spornej dotacji organ uzasadnił niedotrzymaniem terminu na złożenie wniosku (9 dni po terminie). Wyjaśniła, że w okresie przyjmowanym przez organ na składanie wniosków nie mogła tego uczynić bez własnej winy (było do spowodowane chorobą), a nadto określony uchwałą termin do złożenia wniosku jest terminem porządkowym (instrukcyjnym), a nie terminem prawa materialnego. Zdaniem skarżącej niedotrzymanie tego terminu nie powoduje z mocy prawa, ani też z mocy decyzji administracyjnej, utraty prawa do dotacji. Milczy w tej kwestii zarówno ustawa, jak i uchwała rady miasta. Przywołany przepis art. 60 ust. 2 ustawy upoważnia radę gminy (miasta) do określenia wysokości oraz zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, zaś określenie spornego terminu nie mieści się w tej formule - nie upoważniał rady do uregulowania trybu przyznawania dotacji.

Skarżąca powołała się na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 marca 2015 r. (sygn. 134/15), w którym sąd stwierdził nieważność opisanej w wyroku uchwały "żłobkowej" oraz zacytowała obszerne fragmenty tego wyroku podkreślając, że przepis art. 60 ust. 1 ustawy powoduje, iż dotacja udzielana jest na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, bez względu na to, w jakim terminie podmiot złożył wniosek o dotację, zaś przepis art. 60 ust. 2 nie uprawnia radę gminy do określenia trybu udzielania dotacji w tym terminu składania wniosków w tej sprawie.

Zdaniem sądu: WSA w Gliwicach, wyrokiem z dnia 4 maja 2016 r. (sygn.. I SA/Gl 1459/15) uznał, że skarga jest uzasadniona. Organ podejmujący czynność dowodził, że przepis uchwały wprowadzający termin składania spornego wniosku mieści się w delegacji ustawowej, gdyż zasady ustalania dotacji obejmują również termin składania wniosków o jej przyznanie i ma charakter materialnoprawny, a zatem nie podlega przywróceniu, zaś skarżąca twierdziła, że przepis ustanawiający ten termin uchwalony został z rażącym przekroczeniem delegacji ustawowej, jest terminem porządkowym (instrukcyjnym), a jego niedotrzymanie nie prowadzi do wygaśnięcia prawa do dotacji.

Skoro w niniejszej sprawie organ odmówił rozpatrzenia wniosku o udzielenie przedmiotowej dotacji celowej wyłącznie z uwagi na uchybienie terminowi do jego złożenia określonemu w § 3 ust. 2 uchwały, sąd stwierdził, że czynność ta jako naruszająca prawo jest bezskuteczna.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.