PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo zamówień publicznych - kolejne zmiany już w lipcu

  • Marek Okniński (komunikaty.pl)    11 czerwca 2015 - 06:05
Prawo zamówień publicznych - kolejne zmiany już w lipcu

fot.fotolia

1 lipca 2015 roku zmianie ulegnie art. 91 ust. 3a ustawy pzp dotyczący obowiązku podatkowego zamawiającego. Nowe przepisy będą miały zastosowanie zarówno do nowych postępowań, jak i do tych wszczętych przed 1 lipca 2015.
Dotychczasowe przepisy art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych zostały zmienione ustawą z dnia 09 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 04 maja 2015 r. poz. 605). Wyżej wskazana ustawa została wprowadzona przede wszystkim w celu pełniejszego dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego.

Drugim podstawowym celem ustawy jest zapewnienie większej skuteczności poboru podatku VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami.

Prawo zamówień publicznych - nowe przepisy

Zgodnie z art. 2 wyżej wskazanej ustawy przepis art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych otrzymuje brzmienie:

"3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku".

Ponadto wprowadzony zostanie w art. 91 po ust. 1b nowy ust. 1c w brzmieniu:

"1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.".

Konsekwencją wprowadzonych zmian w ustawie PZP jest przede wszystkim nałożenie na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązku poinformowania zamawiającego (w treści składanej oferty) czy wybór złożonej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (dot. VAT), wskazując w składanej informacji nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: