PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo zamówień publicznych. Kosztorys ofertowy nie powinien być wymagany przy wynagrodzeniu ryczałtowym

  • Marek Okniński    7 listopada 2016 - 15:26
Prawo zamówień publicznych. Kosztorys ofertowy nie powinien być wymagany przy wynagrodzeniu ryczałtowym
W przypadku zamówienia na roboty budowlane opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (fot.fotolia)

Zamawiający jest zobowiązany, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia między innymi opis sposobu obliczenia ceny w przypadku każdego udzielanego zamówienia i niezależnie od przyjętej w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia formy wynagrodzenia wykonawcy (ryczałtowego, kosztorysowego).
Opis sposobu obliczenia przez wykonawcę robót budowlanych ceny realizacji zamówienia zasadniczo sprowadza się do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich elementów cenotwórczych (przede wszystkim kosztów planowanego zakresu robót oraz innych wymagań określonych m.in. w postanowieniach umownych), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w dołączonej do niej dokumentacji.

W przypadku zamówienia na roboty budowlane opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji projektowej wchodzi zawsze przedmiar robót (zwany potocznie „kosztorysem ślepym"), gdy w istotnych postanowieniach umowy została przyjęta zasada wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy za wykonane roboty, lub może wchodzić przedmiar robót, gdy wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

Brak wymogu przekazywania wykonawcy przedmiaru robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym wynika stąd, że wysokość tego wynagrodzenia jest niezmienna w stosunku do ceny podanej przez wykonawcę w ofercie oraz nie zależy od rzeczywistej ilości i kosztów robót budowlanych objętych opisem przedmiotu zamówienia.

Powyższe potwierdza przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072), w świetle którego, jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Dołączenie przedmiaru do dokumentacji, służącej do opisu robót budowlanych, rozliczanych w oparciu o ryczałt nie zmienia charakteru tej formy wynagrodzenia wykonawcy, charakteryzującej się obowiązkiem wykonawcy wykonania całości robót za oferowaną cenę ryczałtową nawet w przypadku, gdy na moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Obliczenie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.

Gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego.

W konsekwencji żądanie przez zamawiającego od wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo.

Autor: Marek Okniński

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Praktyk, 2016-11-08 09:53:17

    Mogę tylko napisać, że to nie do końca prawda. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość obliczenia ceny, oraz czy wykonawca wycenił wszystkie elementy, czyli, innymi słowy, czy treść oferty jest zgodna z treścią specyfikacji. W przypadku podania jedynie wartości zamówienia, nie ma takiej możl...iwości. A często zdarza się, że wykonawcy nie zawsze ujmują w wycenie wszystkie elementy wskazane w dokumentacji i potem jest problem w trakcie wykonania robót. Kosztorys ofertowy, nawet w uproszczonej formie jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Ten kto twierdzi inaczej, nie bardzo ma pojęcie o realizacji inwestycji.  rozwiń