PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony jako usługi społeczne

  • Marek Okniński    7 listopada 2016 - 15:20
Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony jako usługi społeczne
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 138o przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne (fot.Pixabay.com)

• W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy
• Prawo zamówień publicznych obowiązuje dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 euro.
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 138o przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są usługi określone w Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazany przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia i kryteria oceny ofert.

Ponadto niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zobowiązany jest zamieścić na tej samej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza, informację o nieudzieleniu zamówienia. Są to jedyne zasady prowadzenia postępowania na usługi społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyżej określonych progów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający sam tworzy procedurę udzielania zamówień społecznych, która musi jedynie przewidywać wymogi opisane w art. 138o ust. 2 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe oznacza, że np. w zakresie określenia warunków udziału w przetargu, kryteriów oceny ofert, powodów unieważnienia prowadzonego postępowania zamawiający nie jest związany wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę, że usługi ochrony sklasyfikowane są w Załączniku IV do wskazanej na wstępie Dyrektywy UE zamawiający może skorzystać z dyspozycji wyżej wskazanych przepisów ustawy PZP przy udzielaniu zamówień na ten rodzaj usług.

Autor: Marek Okniński

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.