PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Rudzie Śląskiej

  • PAP/EM    4 kwietnia 2017 - 18:19
Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Rudzie Śląskiej
Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą, na której widnieje ok. 200 nazwisk górników, którzy zginęli w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRM)

Ruda Śląska jest kwintesencją tej części Śląska i tego metropolitalnego zarzewia, polegającego na tym, że kilka miejscowości zbiera się razem po to, by współtworzyć lepszą przyszłość - powiedział prezydent Andrzej Duda.
Prezydent, który we wtorek (4 kwietnia) spotkał się z mieszkańcami Rudy Śląskiej, wyraził zadowolenie, że jest w tym mieście w dniu, gdy podpisał ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Jak zaznaczył, Ruda Śląska jest "kwintesencją tej części Śląska i tego metropolitalnego zarzewia, polegającego na tym, że kilka miejscowości zbiera się razem po to, by współtworzyć lepszą przyszłość".

"To właśnie zakłada ta podpisana ustawa, że gminy, miasta, Górnego Śląska i części Zagłębia będą ze sobą razem współpracowały szukając dla siebie najlepszej drogi do rozwoju, wspólnie układając strategie, wspólnie planując po to, by w jak najlepszym stopniu się rozwijać i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Żeby Śląsk, ten Górny Śląsk, przemysłowy Śląsk, tak mocno wrośnięty w polską tradycję przemysłu, czy w ostatnich dziesięcioleciach tradycję biznesu, rozwijał się, odradzał się w tym, co najlepsze" - podkreślił prezydent.

Jak dodał, chodzi też o to, by łączyć szanse na realizację zawodową i biznesową, z szansą na realizację także "osobistą, życiową", czyli też z rozwojem rodziny.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • prawica nie PiS, 2017-04-05 13:59:20

    Ile powyższe Miasto liczy rzeczywiście mieszkańców? Nie sądzę iż połowa mieszkańców śląska zamieszkująca obszar Niemieć cieszy się metropolii śląsko Dudkowskiej dziadowskiej. Gdzie jest ustawa regulująca Nam należne rekompensaty finansowe dla obrębów miast ,ponieważ budynki i nieruchomości w obrębac...h miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nieruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową. Największa w historii powojennej Polski afera gruntowa, gdzie z Urzędu zostały zmienione dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne w obrębach gmin, tym samym okradli społeczeństwo z resztek godności osobistej i dóbr materialnych .Prezydent Andrzej Duda wbił nam gwóźdź w plecy podpisując ustawą autorstwa PiS 27 sierpnia 2015roku, Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338 z dalszymi zmianami. Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”. Powodzenia, zorganizowana grupa przestępcza.  rozwiń
  • prawica nie PiS, 2017-04-05 13:57:39

    Ile powyższe Miasto liczy rzeczywiście mieszkańców? Nie sądzę iż połowa mieszkańców śląska zamieszkująca zamieszkująca obszar Niemieć cieszy się metropolii śląsko Dudkowskiej dziadowskiej. Gdzie jest ustawa regulująca Nam należne rekompensaty finansowe dla obrębów miast ,ponieważ budynki i nieru...chomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nieruchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową. Największa w historii powojennej Polski afera gruntowa, gdzie z Urzędu zostały zmienione dotychczasowe użytki rolne gruntów wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne w obrębach gmin, tym samym okradli społeczeństwo z resztek godności osobistej i dóbr materialnych .Prezydent Andrzej Duda wbił nam gwóźdź w plecy podpisując ustawą autorstwa PiS 27 sierpnia 2015roku, Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338 z dalszymi zmianami. Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: „29) zwartej zabudowie – rozumie się przez to zgrupowanie nie mniej niż 5 budynków, za wyjątkiem budynków o funkcji wyłącznie gospodarczej, pomiędzy którymi największa odległość sąsiadujących ze sobą budynków nie przekracza 100 m; 30) obszarze zwartej zabudowy – rozumie się przez to obszar wyznaczony przez obwiednię prowadzoną w odległości 50 m od zewnętrznych krawędzi skrajnych budynków tworzących zwartą zabudowę lub po zewnętrznych granicach działek, na których położone są te budynki, jeśli ich odległość od tych granic jest mniejsza niż 50 m.”; 2) w art. 7: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782); 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870); 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.”. Powodzenia, zorganizowana grupa przestępcza.  rozwiń