PARTNER PORTALU
 • BGK

Prywatni inwestorzy mogą pomóc samorządom

 • Małgorzata Moskwa (kancelaria KKPW)    10 stycznia 2012 - 12:48
Prywatni inwestorzy mogą pomóc samorządom

W realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli mogą korzystać z pomocy prywatnych inwestorów. Jak wybrać takiego partnera?
Każdy samorząd terytorialny posiada określony zakres zadań, które wykonuje, jako zadania własne, czyli nie zlecone odgórnie przez rząd. Katalog zadań własnych samorządu gminnego został określony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i należą do niego między innymi sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych, edukacji publicznej, czy gminnego budownictwa mieszkalnego.

Wyliczenie tych zadań własnych samorządu gminnego nie jest wyczerpujące, na co wskazuje zwrot „w szczególności", którym posłużył się ustawodawca w tym artykule. Inaczej materia ta została natomiast uregulowana w ustawie o samorządzie powiatowym, gdzie katalog zadań własnych tych jednostek samorządu terytorialnego jest zamknięty.

I tak ustawodawca w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatu enumeratywnie wskazuje zakres zadań własnych wykonywanych przez powiat, stwierdzając, że powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Powiat pełni w tym sensie rolę pomocniczą w stosunku do gminy i realizuje zadania, którymi gmina nie może się z jakichkolwiek przyczyn zająć. Powoduje to powstanie domniemania właściwości gminy, jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa.

Z tak sformułowanego zakresu zadań własnych powiatu można przytoczyć przede wszystkim zadania związane z kulturą oraz ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, pomocy społecznej, czy edukacji publicznej. Z kolei art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim nie zawiera wyliczenia enumeratywnego.

Ustawodawca znowu używa pojęcia „w szczególności", przekazując województwu otwarty zakres zadań własnych, do których między innymi zaliczają się zadania z zakresu edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, transportu zbiorowego i dróg publicznych.

W realizacji tych wszystkich zadań jednostki samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli mogą korzystać z pomocy prywatnych inwestorów. Będzie to zawsze forma współpracy publiczno - prywatnej.

Podstawy prawne takiej współpracy określone zostały w szczególności w ustawie o partnerstwie publiczno prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r., która reguluje podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Zważyć również należy, że współpracę będzie określała zawarta między stronami umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym, która jest swoistego rodzaju umową cywilnoprawną, do której zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

Natomiast z uwagi na to, że współpraca publiczno prywatna jest w zasadzie szczególnym przypadkiem zamówienia publicznego, gdyż jednostka samorządu terytorialnego zleca podmiotowi prywatnemu wykonanie usługi pożytku publicznego za wynagrodzeniem pochodzącym z pieniędzy publicznych, to zastosowanie znajdzie również prawo zamówień publicznych.

W zależności od tego, jakie zadania będą realizowane przy udziale przedsiębiorstw prywatnych, to wybór partnera może również nastąpić zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Szczególne znaczenie odegra w tym zakresie również ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r., która normuje powierzanie między innymi osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w drodze umowy wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Rulik, 2012-01-10 21:02:14

  Nawet CBA ma się dołączyć do tej pomocy.
 • PAPUŻKI, 2012-01-10 19:50:00

  TOŻ TO OCZYWISTE!!!!
 • TERESA, 2012-01-10 19:18:38

  Jak tylko się może,to trzeba pomagać! To jest każdego prawo i obowiązek!!