Przedszkolne ulgi w sądzie

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z pytaniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego czy ustanawianie w uchwałach rad gmin ulg w opłatach za pobyt w przedszkolu publicznym drugiego lub kolejnych dzieci z tej samej rodziny jest zgodne z ustawą o systemie oświaty.
Przedszkolne ulgi w sądzie

Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich w ocenie części sądów, ustalone kryterium liczby dzieci korzystających z opieki przedszkola jest arbitralne i prowadzi do nieuzasadnionego naruszenia zasady równego traktowania.

Naruszeniem zasady równości jest zaś fakt, że opłata wnoszona za świadczenia wykonywane przez placówkę nie będzie taka sama za każde uczęszczające do przedszkola dziecko - podaje.
Czytaj też: 167 mln zł na wspomaganie szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w korzystaniu z wolności i praw są możliwe, o ile są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym ze  wzglądu na konieczność ochrony innych konstytucyjnych wartości, nie naruszają istoty ograniczonych wolności i praw oraz są proporcjonalne, a więc adekwatne i konieczne, do osiągnięcia celu, dla którego zostały ustanowione.

W ocenie części sądów, uzasadnieniem przyznania szczególnej pomocy rodzinom, w których wychowuje się więcej niż jedno dziecko w wieku przedszkolnym jest przede wszystkim ich trudna sytuacja majątkowa i społeczna. Tymczasem, jak wskazują sądy, traktowanie systemu ulg w opisanym kształcie jako elementu polityki wspierania rodzin w trudnej sytuacji materialnej budzi poważne wątpliwości ze względu na zasadę proporcjonalności.

- Zastosowany środek (identyczna ulga przyznawana automatycznie każdemu drugiemu i kolejnemu dziecku w rodzinie) wydaje się naruszać wspomnianą zasadę. Istnieją bowiem inne formy wsparcia, bardziej adekwatne do założonego celu. Co więcej, kryterium objęcia rodziny pomocą socjalną powinien być przede wszystkim jej dochód, tymczasem stosowany system ulg w najmniejszym nawet stopniu nie uwzględnia tego warunku (możliwa jest zatem sytuacja, w której zniżką nie zostaną objęte najuboższe rodziny, a będą z nich korzystały te zamożne) - wskazuje rzecznik.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU