PARTNER PORTALU
  • BGK

Przekroczenie kompetencji skutkuje nieważnością uchwały

  • GK    27 czerwca 2011 - 10:30
Przekroczenie kompetencji skutkuje nieważnością uchwały

Rady nie mogą wymagać od członków zespołu ds. przeciwdziałania przemocy, aby nie byli karani ani ustalać składu i zadań tego zespołu.
Rada Gminy Sulików w kwietniu powzięła uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała ta mówiła, że wójt odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wojewoda jako organ nadzorczy zakwestionował tę uchwałę. Uznał, że narusza ona ustawę z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 7 konstytucji.

W ocenie organu ustawa ta nie zastrzega wobec członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych wymogu braku karalności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto według wojewody ustawodawca mocą art. 9a ust. 15 ustawy nie upoważnił rady do określenia wymagań wobec członków zespołu interdyscyplinarnego, a za takie należy uznać wprowadzenie jako przesłanki odwołania członka zespołu przed upływem kadencji, skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Działanie takie nie mieści się w ramach przekazanego radzie upoważnienia, co jest istotnym naruszeniem prawa – uznał wojewoda. Jego zdaniem rada może uregulować wyłącznie tryb odwoływania członków zespołu, a więc procedurę pozbawienia członkostwa.

Argumentację organu nadzoru podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Podobnie jest z upoważnieniem dla rady gminy do określenia szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, bo z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Wojewoda uznał, że „uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.