PARTNER PORTALU
  • BGK

Przychodzi kontroler NIK do urzędu

  • AW    5 sierpnia 2013 - 09:03
Przychodzi kontroler NIK do urzędu

Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzający inspekcje w urzędach, mogą żądać danych osobowych pracowników realizujących kontrolowane zadania.
Jak podkreśla bowiem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  kontrolerów uprawniają  do tego przepisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

- Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zaś, gdy istnieją inne – szczególne wobec ustawy przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania  – przypomina GIODO.

Zatem kwestia dopuszczalności udostępnienia Najwyższej Izbie Kontroli informacji, powinna odbywać się na podstawie przepisów ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

I tak, zgodnie z jej art. 5 ust. 2 , kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Z art. 28 tej ustawy wynika, że postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w art. 5.

Ponadto, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dla realizacji celu, o którym mowa w art. 28:

1. kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedkładać na żądanie NIK wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

2. upoważnieni przedstawiciele NIK mają prawo do:

- swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych,
- pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
- przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności,
- wzywania i przesłuchiwania świadków,
- żądania od pracowników jednostek kontrolowanych udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, zasięgania w związku z przeprowadzaną kontrolą informacji w jednostkach niekontrolowanych oraz żądania wyjaśnień od pracowników tych jednostek,
- korzystania z pomocy biegłych i specjalistów,
- zwoływania narad z pracownikami jednostek kontrolowanych, w związku z przeprowadzaną kontrolą, a także uczestniczenia w posiedzeniach kierownictwa i kolegiów oraz naradach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.