PARTNER PORTALU
  • BGK

Przyjęto część poprawek do noweli Prawa zamówień publicznych

  • PAP    29 sierpnia 2014 - 13:10

Sejm przyjął część senackich poprawek do noweli Prawa zamówień publicznych, w tym jedną z najistotniejszych dotyczącą prawa do renegocjacji kontraktu w związku ze zmianą stawek podatku VAT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Posłowie głosowali nad 15 poprawkami Senatu, z których większość miała charakter czysto redakcyjny lub doprecyzowujący. Posłowie przyjęli osiem ze zgłoszonych przez senatorów poprawek, a odrzucili siedem. W większości posłowie kierowali się rekomendacjami Komisji Gospodarki, która pracowała nad nowelą Pzp autorstwa posłów PO.

Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego".

Czytaj też:  Szykuje się kolejna rewolucja w zamówieniach publicznych

Poprawka ta naprawiła błąd legislacyjny, popełniony na etapie prac sejmowych. Według pierwotnej wersji poselskiej, do takiej renegocjacji mogłoby dojść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli. Jak wskazywali eksperci bez tej poprawki zapis byłby pusty.

Nowelizacja ma według zamysłu twórców skończyć z dyktatem najniższej ceny w przetargach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał uzasadnić taką decyzję. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi odważniej określali ich kryteria.

 Czytaj też:  Zamówienia publiczne: odejście od dyktatu najniższej ceny nie załatwi problemu

Teraz bowiem kryterium ceny stosuje się głównie z obawy przed zarzutami o niegospodarność lub korupcję. W praktyce nabywane są usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych.

Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek wykazania, że proponowana przez niego cena nie jest rażąco niska - jeżeli zamawiający uzna, że cena jest dumpingowa, to oferent ma udowodnić, że tak nie jest.

Dzięki nowym przepisom doprecyzowaniu ulegną też kluczowe kwestie dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego przy zamówieniu. Startujący w przetargach przedsiębiorcy często powoływali się na wiedzę czy doświadczenie innej firmy, ale trudno było to później zamawiającym wyegzekwować. Nowela przewiduje solidarną odpowiedzialność wykonawcy i podmiotu trzeciego, który użyczył mu referencji.×
KOMENTARZE (1)

  • imkowalski, 2014-08-29 22:42:05

    uwaganaklauzulewspolneryzyka