PARTNER PORTALU
  • BGK

Rachunki na nowych zasadach

  • GK    28 listopada 2011 - 07:37
Rachunki na nowych zasadach

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. Są one konsekwencją nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
Zmiany takie przyniesie rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzane zmiany są konsekwencją zmian w przepisach ustawowych – przede wszystkim nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej. Projekt rozporządzenia jest obecnie opiniowany przez Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych.

Najważniejsze zmiany to m.in. umożliwienie rozliczania w ciężar zakończonego roku budżetowego kwot zwracanych przez beneficjentów wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, wprowadzenie konta pozabilansowego 990 – „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” umożliwiającego porównanie planu finansowego wydatków i jego wykonania, dodanie konta 074 – „Odpisy aktualizujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne” umożliwiającego ewidencjonowanie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zmiana opisu kont 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe” i 800 – „Fundusz jednostki” poprzez doprecyzowanie możliwości ujmowania na tych kontach również akcji i udziałów w spółkach kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dostosowanie zapisów konta 080 – Środki trwałe w budowie do przepisów ustawy o rachunkowości.

Jeśli chodzi na przykład o konto 132 – „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” to ma ono służyć do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, prowadzących działalność oświatową w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej i przeznaczonych na finansowanie działalności jednostki, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych.

Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na stronie Ma – wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 132 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów.

Saldo konta 132 ulega likwidacji poprzez odprowadzenie środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku obrotowego na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 222.

Treść rozporządzenia w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.