PARTNER PORTALU
  • BGK

Rada Ministrów przyjęła projekt nowellizacji Prawa łowieckiego

  • bad    24 lutego 2015 - 19:42
Rada Ministrów przyjęła projekt nowellizacji Prawa łowieckiego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Fot. Ministerstwo Środowiska

Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich – to jedne z najważniejszych celów projektowanej nowelizacji.
Zaproponowane rozwiązania dostosowują prawo łowieckie do wymogów Konstytucji i zapewniają racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Uwzględnianie opinii właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy wyznaczaniu na nich obwodów łowieckich

Wprowadzono zapis o konsultacjach publicznych z właścicielami nieruchomości, które mają być przedmiotem dzierżawy kół łowieckich. Zapis ten stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., który za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał istniejące przepisy uniemożliwiające właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości wyrażenie opinii w sprawie włączenia jej do obwodu łowieckiego. Należy jednak zaznaczyć, że Trybunał nie zakwestionował możliwości włączenia nieruchomości prywatnych do obwodu łowieckiego.

Czytaj też: Maciej Grabowski: Poprawa jakości powietrza jednym z głównych priorytetów w 2015 r.

Według nowego prawa o projekcie uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie marszałek województwa poinformuje na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz za pośrednictwem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, które mają być włączone do obwodu łowieckiego, będą mogli wnosić uwagi do projektu uchwały. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składnia. Jednocześnie właściciele lub użytkownicy będą mogli zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, jeżeli uznają, że narusza ich interes prawny.

Zgodnie z projektem noweli właściciele lub użytkownicy będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach lub spowoduje obniżenie jej wartości.

Czytaj też: Podlaskie domaga się pieniędzy z budżetu państwa na walkę z ASF u dzików

Wysokość odszkodowania, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego będzie uzgadniał z właścicielem albo użytkownikiem wieczystym w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania jego zapłaty. Jeśli nie dojdą do porozumienia, to właściciel lub użytkownik będzie mógł skierować sprawę do sądu o ustalenie odszkodowania.

W projekcie przewidziano także możliwość wystąpienia, przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej obwodem łowieckim, do sądu z wnioskiem o ustanowienie na niej zakazu wykonywania polowania ze względu na jego przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne.

Jednocześnie, w każdym momencie właściciel lub użytkownik będzie mógł się z tego zakazu wycofać. Wniosek o ustanowienie zakazu polowań będzie mógł dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań, a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, czyli regulowania liczebności populacji gatunków zwierząt łownych.KOMENTARZE (1)

  • członek komisji szacowan., 2015-02-27 16:58:28

    Okres 3 m-cy na uzgodnienie odszkodowania koła łowieckiego z rolnikiem czy też wniosek o ustanowienie zakazu polowań dot. tylko nieruchomości zabudowanych- to jakieś nieporozumienie, godzące w rolnika. Dotychczasowe prawo łowieckie nakładało obowiązek oszacowania szkód w terminie 7 dni od zgłoszenia... a wypłaty :bieżąco badź /7/14 lub 30 dni. W zabudowaniach i tak nie wolno było polować, tylko w odległości co najmniej 150 metrów od nich. Zbywa sie rolnika byle czym. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnościa Państwa, własnościa koła łowieckiego staje sie po ustrzeleniu, a przecież ustrzelony dzik nie wyrządza szkód, tylko żywy. Państwo powinno wrócić do partycypacji szkód wyrządzanych przez zwierzynę bądącą jego własnością. Dawniej było to 5%, teraz z uwagi na wprowadzanie zakazu odstrzału przez państwowe służby , co uniemożliwia wykonywanie polowania przez myśliwych należałoby wrócić do tego rozwiązania a % odszkodowania powinien być uzależniony np od okresu zakazu polowań, skali emidemii szkód itp.  rozwiń