Ranking innowacyjności województw

Najwyższy poziom innowacyjności ma Mazowsze. Wyprzedza inne regiony tak, że nie można mówić o podobieństwie do innych. Drugą grupę o też wysokim potencjale innowacyjności tworzą woj. śląskie i dolnośląskie.

Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy silne zróżnicowanie regionalne.

- Dlatego tworzenie otoczenia sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu innowacji wymaga zaangażowania władz rządowych i samorządowych oraz partnerów gospodarczych i społecznych - uważa Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przypomina, że polskie samorządy województw dysponują dokumentami strategicznymi w tym zakresie - są nimi strategie rozwoju województw, a zwłaszcza regionalne strategie innowacji, które od blisko dekady wyznaczają kierunki wspierania innowacyjności w polskich regionach.

- Dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła się realizacji projektu badawczego pod tytułem „Przegląd i analiza regionalnych systemów innowacji województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 roku" - tłumaczy prezes Lublińska-Kasprzak.

Czytaj też: Najbardziej innowacyjne regiony

W raporcie stworzono m.in. rankingi województw według poziomu innowacyjności. Na potrzeby analizy potencjału innowacyjnego województw zostały wykorzystane dwie grupy wskaźników szczegółowych: wskaźniki wejścia - obrazujące posiadany potencjał i ponoszone nakłady oraz wskaźniki wyjścia - odzwierciedlające, jak posiadany potencjał i nakłady prowadzą do uzyskania konkretnych wyników w postaci nowych rozwiązań.

Dodatkowo zdecydowano się na konstrukcję dwóch ogólnych wskaźników innowacyjności. Pierwszy z nich posłużył ocenie obecnego poziomu innowacyjności. Z kolei drugi wskaźnik ogólny posłużył ocenie dynamiki poziomu innowacyjności.

Mapy i tabele prezentujące zarówno przestrzenne zróżnicowanie poszczególnych wskaźników w układzie wojewódzkim oraz rankingi województw dla zagregowanych wskaźników: „na wyjściu" (efekty), „na wejściu" (zasoby) i ogólnego - łącznie dla obu publikujemy w galerii.

Choć rozkład województw z punktu widzenia poszczególnych wskaźników jest dość zróżnicowany, widoczne są pewne prawidłowości. Na wyższych miejscach w rankingach według analizowanych wskaźników znajdują się województwa, w których poziom rozwoju gospodarczego jest wyższy (mierzony wskaźnikami obrazującymi ten poziom, przede wszystkim wskaźnikiem PKB).

Najczęściej pierwsze miejsce zajmuje woj. mazowieckie (w siedmiu przypadkach). W wielu zestawieniach wysokie pozycje zajmują również województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie i łódzkie.

Wskaźniki dla województw Polski wschodniej przyjmują niższe pozycje. Zdecydowanym wyjątkiem jest tu woj. podkarpackie, które plasuje się na pierwszym miejscu w przypadku trzech wskaźników, w kolejnych także znajdując się w czołówce.

Średni i niski poziom analizowanych wskaźników odnotowują z reguły woj. opolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie.

Z punktu widzenia ogólnego syntetycznego wskaźnika innowacyjności można wyróżnić siedem skupisk województw. Pierwszą pozycję (w kolejności od najwyższej wartości ogólnego syntetycznego wskaźnika innowacyjności) zajmuje woj. mazowieckie.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Katowice!

milla89, 2013-03-22 23:04:05 odpowiedz

PKB to nie jest wskaźnik innowacje są kategorią całkowicie mierzalną liczbowo zintegrowanym wskaźnikiem. Artykuł dywagacyjny.

NiT, 2013-03-19 13:39:41 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU