PARTNER PORTALU
  • BGK

Ranking innowacyjności województw

  • GK    19 marca 2013 - 10:20

Najwyższy poziom innowacyjności ma Mazowsze. Wyprzedza inne regiony tak, że nie można mówić o podobieństwie do innych. Drugą grupę o też wysokim potencjale innowacyjności tworzą woj. śląskie i dolnośląskie.
Procesom innowacyjnym w Polsce towarzyszy silne zróżnicowanie regionalne.

- Dlatego tworzenie otoczenia sprzyjającego powstawaniu i rozwijaniu innowacji wymaga zaangażowania władz rządowych i samorządowych oraz partnerów gospodarczych i społecznych - uważa Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przypomina, że polskie samorządy województw dysponują dokumentami strategicznymi w tym zakresie - są nimi strategie rozwoju województw, a zwłaszcza regionalne strategie innowacji, które od blisko dekady wyznaczają kierunki wspierania innowacyjności w polskich regionach.

- Dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła się realizacji projektu badawczego pod tytułem „Przegląd i analiza regionalnych systemów innowacji województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 roku" - tłumaczy prezes Lublińska-Kasprzak.

Czytaj też: Najbardziej innowacyjne regiony

W raporcie stworzono m.in. rankingi województw według poziomu innowacyjności. Na potrzeby analizy potencjału innowacyjnego województw zostały wykorzystane dwie grupy wskaźników szczegółowych: wskaźniki wejścia - obrazujące posiadany potencjał i ponoszone nakłady oraz wskaźniki wyjścia - odzwierciedlające, jak posiadany potencjał i nakłady prowadzą do uzyskania konkretnych wyników w postaci nowych rozwiązań.

Dodatkowo zdecydowano się na konstrukcję dwóch ogólnych wskaźników innowacyjności. Pierwszy z nich posłużył ocenie obecnego poziomu innowacyjności. Z kolei drugi wskaźnik ogólny posłużył ocenie dynamiki poziomu innowacyjności.

Mapy i tabele prezentujące zarówno przestrzenne zróżnicowanie poszczególnych wskaźników w układzie wojewódzkim oraz rankingi województw dla zagregowanych wskaźników: „na wyjściu" (efekty), „na wejściu" (zasoby) i ogólnego - łącznie dla obu publikujemy w galerii.

Choć rozkład województw z punktu widzenia poszczególnych wskaźników jest dość zróżnicowany, widoczne są pewne prawidłowości. Na wyższych miejscach w rankingach według analizowanych wskaźników znajdują się województwa, w których poziom rozwoju gospodarczego jest wyższy (mierzony wskaźnikami obrazującymi ten poziom, przede wszystkim wskaźnikiem PKB).

Najczęściej pierwsze miejsce zajmuje woj. mazowieckie (w siedmiu przypadkach). W wielu zestawieniach wysokie pozycje zajmują również województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie i łódzkie.

Wskaźniki dla województw Polski wschodniej przyjmują niższe pozycje. Zdecydowanym wyjątkiem jest tu woj. podkarpackie, które plasuje się na pierwszym miejscu w przypadku trzech wskaźników, w kolejnych także znajdując się w czołówce.

Średni i niski poziom analizowanych wskaźników odnotowują z reguły woj. opolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i lubuskie.

Z punktu widzenia ogólnego syntetycznego wskaźnika innowacyjności można wyróżnić siedem skupisk województw. Pierwszą pozycję (w kolejności od najwyższej wartości ogólnego syntetycznego wskaźnika innowacyjności) zajmuje woj. mazowieckie.×
KOMENTARZE (2)

  • milla89, 2013-03-22 23:04:05

    Katowice!
  • NiT, 2013-03-19 13:39:41

    PKB to nie jest wskaźnik innowacje są kategorią całkowicie mierzalną liczbowo zintegrowanym wskaźnikiem. Artykuł dywagacyjny.