PARTNER PORTALU
  • BGK

Rating spółki uzależniony od ratingu miasta

  • ZWI    24 maja 2013 - 15:07
Rating spółki uzależniony od ratingu miasta

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej na poziomie „BBB-„ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)” dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. (ZKM).
Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził również długoterminowy rating międzynarodowy w walucie krajowej „BBB" oraz rating krajowy „A+(pol)" dla programów emisji tramwajowych obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz autobusowych obligacji przychodowych do kwoty 60 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez ZKM w ramach tych programów.

Główne czynniki ratingu

Fitch potwierdził ratingi ZKM oraz ratingi programów emisji tramwajowych i autobusowych obligacji przychodowych zgodnie z metodyką oceny ratingowej dla podmiotów należących do sektora publicznego. Przy zastosowaniu metody „top-down", ratingi programów obligacji przychodowych są o jedną kategorię niższe niż ratingi jedynego właściciela Spółki, Miasta Gdańsk („BBB+"/Stabilna), natomiast ratingi ZKM są niższe o dwie kategorie.

Ratingi obligacji przychodowych są o jedną kategorię niższe niż ratingi Miasta Gdańsk w związku z brakiem gwarancji wystawionej przez Miasto na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z programów obligacji przychodowych. Tym niemniej podpisane przez Miasto umowy wsparcia wiążą ratingi obligacji przychodowych z ratingami Miasta.

Ocena ratingowa dla Spółki jest o dwie kategorie niższa od oceny Miasta, co odzwierciedla niższy poziom ochrony prawnej wierzycieli Spółki w porównaniu do obligatariuszy obligacji przychodowych. Obligatariusze posiadają pierwszeństwo do zaspokojenia swoich praw z obligacji z dochodów zgromadzonych na Rachunkach Przedsięwzięcia (RP) tramwajowych i autobusowych w wysokości odpowiadającej dwunastomiesięcznym zobowiązaniom z tytułu obsługi obligacji.

Daje to preferencje w odniesieniu do terminów obsługi zobowiązań. Ponadto obligatariusze mają prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku przedsięwzięcia, wyłączające ten majątek z masy upadłościowej, co w przypadku bankructwa Spółki podporządkowuje pozostałych wierzycieli.

Spółka generuje około 90% przychodów z usług świadczenia przewozów komunikacją tramwajową i autobusową objętych wieloletnią umową z Miastem. Umowa spełnia warunki rozporządzenia KE nr 1370/2007. Wynagrodzenie za usługi transportowe płacone przez Miasto zapewnia pokrycie wszystkich kosztów ZKM oraz gwarantuje mu rozsądny zysk. Fitch nie spodziewa się żadnych negatywnych zmian w modelu biznesowym Spółki oraz jej finansowaniu w ramach umowy oraz zakłada stabilne i przewidywalne wpływy do ZKM w długim okresie.

Plan inwestycyjny Spółki na lata 2013-2015 przewiduje wydatki w wysokości 70 mln zł, co jest umiarkowane w odniesieniu do 392 mln zł dotyczących zrealizowanych projektów - autobusowego i tramwajowego. Projekty te zostały zakończone w 2012r. i były finansowane między innymi z obligacji przychodowych o wartości 339 mln zł. Spółce zostały przyznane dotacje z UE w wysokości około 166 mln zł, z których otrzymała już około 161 mln zł. Zapewniło to ZKM dodatkowe środki pieniężne, które będą wykorzystane do sfinansowania planowanych nowych inwestycji (głównie zakupu tramwajów).

Zadłużenie brutto ZKM na koniec 2012r. było znaczące, gdyż relacja długu do kapitału własnego wyniosła 273,8%, a zadłużenie 5,5 razy przekraczało EBITDA. Fitch przewiduje, że w związku ze spodziewanym wzrostem EBITDA oraz postępującą spłatą obligacji wskaźniki zadłużenia poprawią się od 2014r. i będą bardziej umiarkowane.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.