Rękojmia wiary publicznej dokumentów nie zabrania weryfikacji ich poprawności

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego[1] nie daje zamawiającemu uprawnień do weryfikacji spornych dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaświadczeń czy też oświadczeń. Brak stosownej dyspozycji nie oznacza jednak, że zamawiający powziąwszy wątpliwości odnośnie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów, powinien je pomijać.
Rękojmia wiary publicznej dokumentów nie zabrania weryfikacji ich poprawności
Uprawnienie zamawiającego do weryfikacji dokumentów potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. (fot. pixabay)

Uprawnienie zamawiającego do weryfikacji dokumentów przedkładanych w związku z wyżej wskazanym Rozporządzeniem potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 grudnia 2016 r. sygn.. akt: KIO 2278/16.

W treści rozpatrywanego przez Izbę odwołania podniesiono, że obowiązkiem zamawiającego jest znajomość dokumentów wydawanych na terytorium RP, a dokumenty te cieszą się rękojmią wiary publicznej. Jedynie w odniesieniu do dokumentów wydawanych w innych państwach, zdaniem Odwołującego, istnieje możliwość zwrócenie się do odpowiedniego organu w celu udzielenia niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu (§ 7 i § 8 rozporządzenia).

Chodzi tu jednak o wyjaśnienie sposobu odczytywania informacji podanych w dokumencie, nie zaś o sprawdzanie prawdziwości zawartych w nim informacji. W sytuacji wątpliwości co do prawdziwości dokumentu, Zamawiający może  żądać okazania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, zgodnie z §15 rozporządzenia. To uprawnienie umożliwia porównanie dokumentu złożonego u Zamawiającego i oryginału, w celu wykluczenia przeróbek lub podrobienia, nie zaś dodatkową weryfikację informacji, zawartych w oryginale lub kopii. Rozporządzenie daje również prawo Zamawiającemu do badania informacji związanych z wykonanymi zamówieniami na rzecz odbiorców tych zamówień (§ 2 ust. 6 Rozporządzenia).

 

Czytaj też: Przetargi w JST: Literówka to nie powód do wykluczenia wykonawcy

Uprawnienie dotyczy zatem wykazów lub innych dokumentów potwierdzających zdolności zawodowe wykonawcy. Nie dotyczy zaś jego zobowiązań względem urzędu skarbowego.  Należy zatem uznać, zdaniem Odwołującego, iż zwrócenie się Zamawiającego w niniejszym postępowaniu do urzędu skarbowego w celu weryfikacji informacji zawartych w oficjalnym dokumencie, wydanym przez ten urząd, stanowi przekroczenie uprawnień przez Zamawiającego, a zatem nie może skutkować negatywną decyzją dla Odwołującego i nie powinno być w ogóle brane pod uwagę przy ocenie podstaw wykluczenia Odwołującego.

Skład Orzekający KIO w uzasadnieniu wyroku odnosząc się do argumentacji zaprezentowanej przez odwołującego stwierdził, że dokument urzędowy, jakim jest zaświadczenie z urzędu skarbowego, choć korzysta z domniemania zgodności z prawdą, to jednak jest to domniemanie wzruszalne.  Izba podzieliła stanowisko odwołującego, iż w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na próżno poszukiwać regulacji, które statuowałyby dla Zamawiającego uprawnienie do weryfikacji spornych zaświadczeń czy też oświadczeń.

 

Czytaj też: Zamówienia publiczne. Kryteria pozacenowe muszą być uzasadnione

Jednakowoż, nie oznacza to, w ocenie Izby, iż zamawiający, jeśli poweźmie wątpliwości (informacje), co do prawdziwości oświadczeń tam zawartych, winien powyższe pominąć. Wręcz przeciwnie, w takich okolicznościach zamawiający zobowiązany jest do wyjaśnienia powstałych wątpliwości i wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w oparciu o przepis art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp. W konsekwencji zamawiający nie jest zobowiązany do bezkrytycznego przyjęcia złożonego przez oświadczenia w spornym przedmiocie, jeśli dysponował wiedzą o odmiennym stanie faktycznym.

[1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU