PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Od sprawozdań z realizacji budżetu do uchwały absolutoryjnej

  • AW    1 kwietnia 2015 - 10:24
RIO: Od sprawozdań z realizacji budżetu do uchwały absolutoryjnej
Tryb głosowania nad uchwałą ws. absolutorium powinien być bezwzględnie jawny (fot.piotrkow.pl)

Pracę nad oceną sprawozdań z realizacji budżetu za 2014 r. rozpoczęły w radach komisje rewizyjne. To początek procedury absolutoryjnej, która zakończy się w czerwcu głosowaniem nad wnioskiem o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium.
Do końca marca jednostki samorządu terytorialnego miały czas na złożenie sprawozdań za wykonanie budżetu za ubiegły rok do regionalnych izb obrachunkowych.

Sprawozdanie to, podobnie jak opinia izb jest także przedmiotem analiz komisji rewizyjnej danego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. To najważniejsze z zadań tej komisji. Ma ona obowiązek do 15 czerwca przedstawić radzie wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

Jak przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, wniosek w sprawie absolutorium komisji rewizyjnej również podlega zaopiniowaniu przez RIO. Powinien być on przekazany do izby z pismem przewodnim podpisanym przez przewodniczącego rady. Wniosek powinien zawierać cechy opinii i jednoznacznie wskazywać, czy komisja wnioskuje o udzielenie, czy też o nieudzielenie absolutorium zarządowi.

- Wniosek winien zawierać uzasadnienie pozostające w logicznym związku z tezą wniosku i odnoszące się wyłącznie do wykonania budżetu za 2014 r. na podstawie przedłożonych przez organ wykonawczy sprawozdań z wykonania budżetu – podkreśla Wojciech Tarnowski, prezes RIO w Warszawie.

Wniosek komisji rewizyjnej powinien umożliwić radzie uzyskanie odpowiedzi na pytania, jaki jest stan planowanych dochodów i wydatków zrealizowanych, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy planem i wykonaniem, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań.

Sformułowane we wniosku oceny powinny być uzasadnione faktami odnoszącymi się do wykonania budżetu.

Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu.

- Z treści uchwały w sprawie udzielenia absolutorium powinno wynikać, że została podjęta na podstawie rozpatrzonego sprawozdania za rok 2014 i po jego zatwierdzeniu – informuje dalej Tarnowski.

Jak dodaje, nie ma przeszkód, aby wola rady, dotycząca zatwierdzenia przedłożonych sprawozdań (z wykonania budżetu i finansowego) wyrażona była w jednym głosowaniu, a nie w dwóch odrębnych, czyli w jednej uchwale.

Natomiast nie można z uchwałami zatwierdzającymi sprawozdania łączyć uchwały w sprawie absolutorium. Głosowania nad tymi uchwałami powinny być przeprowadzone oddzielnie ze względu na odmienny tryb głosowania.

RIO uczula, by rada, dokonując oceny wykonania budżetu, czyniła to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych elementach.

Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych, niż z tytułu wykonania budżetu, stanowi istotne naruszenie prawa.

Z uchwałą rady gminy w sprawie absolutorium należy przesłać do regionalnej izby obrachunkowej wyciąg z protokołu z sesji dotyczący rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.