PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO porządkuje rachunki śmieciowe

  • ZWI    4 stycznia 2013 - 10:00
RIO porządkuje rachunki śmieciowe

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych domaga się zmian w przepisach, które usprawnią nadzór nad finansowaniem gminnych systemów gospodarowania odpadami.
Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Ryszard Paweł Krawczyk zwrócił się do ministra Michała Boniego z wnioskiem dotyczącym zmian w przepisach regulujących komunalną gospodarkę finansową i zmierzających do usprawnienia nadzoru nad gospodarką finansową gmin w zakresie finansowania gminnych systemów gospodarowania odpadami.

Czytaj też: Śmieci tematem nr 1

W piśmie do ministra zwrócił uwagę na kilka problemów. Jednym z nich jest fakt, że dochody i wydatki budżetowe, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ujmowane są obecnie w projektach budżetów gmin na 2013 r. w podziałkach klasyfikacji budżetowej obejmującej także inne zadania samorządu.

W szczególności w obecnym kształcie klasyfikacji budżetowej dochody z w/w tytułu mogą być klasyfikowane w paragrafie 049 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" obejmującym także inne źródła dochodów samorządów.

Natomiast wydatki o których mowa w art. 6r ust. 1 pkt 1-2 mogą być klasyfikowane w rozdz. 90002 - „Gospodarka odpadami".

Według przewodniczącego, problem powstaje przy próbie wyodrębnienia wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami, które co do zasady powinny być klasyfikowane w rozdz. 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" obejmującym wiele innych zadań JST.

- Wnikliwe i rzetelne badanie legalności nadsyłanych uchwał w zakresie zachowania adekwatności kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do pobranych opłat naszym zdaniem będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu odpowiednich, usystematyzowanych źródeł informacji m.in. wynikających z klasyfikacji budżetowej - argumentuje przewodniczący.

W związku z tym przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zaapelował do ministra Boniego o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany mają polegać na dodaniu nowego paragrafu dochodów budżetowych, w którym będą ujmowane wpływy z opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Według przewodniczącego należy również dodać odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w których ujmowane byłby wydatki ponoszone na cele określone w art. 6r ust. 2 pkt 1-3 związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

Przewodniczący jednocześnie podkreśla, że wprowadzenie tych zmian pozwoli izbom na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie przewidzianych prawem uprawnień nadzorczych.

Ponadto w sytuacjach sporu między organem nadzoru a gminą co do stwierdzenia naruszenia prawa w zakresie pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych opłat ułatwi wykazanie przed sądem administracyjnym racji organu nadzoru.

Dodatkowo w przyszłości, dzięki wyodrębnieniu informacji budżetowej w sprawozdawczości i powiązaniu jej z danymi statystycznymi zgromadzonymi w bazach GUS pozwoli na prowadzenie dokładniejszych analiz finansowania gminnych systemów gospodarowania odpadami.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Eliot Ness, 2013-01-04 15:01:29

    Przede wszystkim to CBA, CBŚ i ABW powinna zająć się faktem że 22 lata od odzyskania suwerenności - zamiast implementacji unijnych reguł do polskiej gospodarki odpadami komunalnymi - mamy ustawę wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom chcącym kręcić śmieciowe lody a urzędnicy sami już gubią się w swoich m...atactwach - szczegóły czytać w google.pl na hasło "Gawłowski gubi się w argumentach"...  rozwiń