PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO przygląda się renowacji zabytków

  • GK    7 października 2013 - 13:50
RIO przygląda się renowacji zabytków

Rada gminy może ustalać jedynie zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych. Nie może określać trybu jej rozliczania, ani kryteriów, jakie musi spełnić zabytek.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olszynie unieważniła uchwałę Rady Gminy w Jonkowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Rada Gminy w Jonkowie uchwaliła, że z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten jest dostępny publicznie dla mieszkańców i turystów oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy.

Kolegium izby stwierdziło, że kompetencje Rady Gminy Jonkowo wynikające z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczą jedynie zasad udzielania dotacji, a więc przykładowo chodzi tu o sposób postępowania z wnioskiem, o udzielenie dotacji, wymagane dokumenty do rozpoznania tego wniosku czy formę załatwienia wniosku.

- Przepis art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie upoważnia rady gminy do określenia kryteriów, jakie musi spełnić zabytek, żeby z budżetu gminy można było udzielić dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych - stwierdziła RIO w Olsztynie.

Dodatkowo rada postanowiła, że w przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w umowie.

Tymczasem art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia jedynie zasad udzielenia dotacji celowej, a nie trybu czy zasad jej rozliczania.

- Zasady i przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w art. 251 i 252, a co do sposobu rozliczania dotacji - w art. 250 ustawy o finansach publicznych. Dlatego też nie ma podstaw prawnych do odrębnego ich regulowania i powielania w aktach prawa miejscowego - orzekła Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.