PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO przypomina o sprawozdaniach

  • em    28 marca 2014 - 18:47
RIO przypomina o sprawozdaniach

31 marca mija termin składania sprawozdań z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za 2013 r. - przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.
Odnośnie przedkładanych sprawozdań i procedury absolutoryjnej obowiązują te same zasady co w roku ubiegłym. Do sprawozdań tych stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o finansach publicznych.

Przy ocenie sprawozdań, która jest dokonywana przez regionalną izbę obrachunkową przede wszystkim pod kątem zgodności z prawem szczególna uwaga będzie zwracana ponadto na stan gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem poziomu zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych a także w art. 242 tj. kształtowania się dochodów bieżących do wydatków bieżących.

RIO przypomina, że sprawozdania roczne jednostki samorządu terytorialnego z wykonania budżetu tej jednostki zarząd przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wraz z tymi sprawozdaniami przedkładane są sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych, o których mowa wart. 9 pkt. 10, 13, i 14 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto przedkładana jest informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Do sprawozdania należy również załączyć wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów o których mowa w art. 223 ufp.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych sprawozdania z wykonania budżetu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 269 ustawy stanowi, że sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i sprawozdanie to powinno uwzględniać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Izba szczególnie zwraca uwagę na informacje zawarte w punkcie 2) i 3), które często są pomijane w sprawozdaniach.

W części opisowej sprawozdań należy omówić między innymi:
- odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny,
- realizację dochodów własnych z uwzględnieniem podstawowych dochodów podatkowych, a także dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym,
- realizację planu wydatków rzeczowych w tym szczególnie zadań inwestycyjnych
- ewentualne trudności w realizacji budżetu,
- wynik budżetu, stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w tym wymagalnych.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.