PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Sprawozdanie z wykonania budżetów przez JST w 2016 roku

  • MN    7 sierpnia 2017 - 17:50
RIO: Sprawozdanie z wykonania budżetów przez JST w 2016 roku
W sprawozdaniu wykorzystano dane zgromadzone przez regionalne izby obrachunkowe, a także udostępnione przez Ministerstwo Finansów. (fot. Fotolia)

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w 2016 roku.
• Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

• W kwestii zachowania przez każdą JST indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny, utrzymano wskaźnik na poziomie nie wyższym niż w 2015 r.

• Jeśli chodzi o wykonanie budżetu, dochody samorządów ogółem wyniosły 213 668 930 tys. zł, a wydatki ogółem – 206 034 558 tys. zł.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 157 związków międzygminnych i 5 związków powiatów. Ogółem w 2016 r. funkcjonowało 2970 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Efekt pracy izb w 2016 r. to m.in. 173 tys. zbadanych uchwał i zarządzeń organów JST i związków komunalnych; 10 budżetów ustalonych dla 5 gmin, 4 powiatów i jednego związku międzygminnego; 24 tys. wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach; 1299 przeprowadzonych kontroli JST i innych podmiotów, 122 tys. skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów; 599 rozpatrzonych pism i skarg; 7 raportów o stanie gospodarki finansowej dla 6 gmin i jednego miasta na prawach powiatu oraz 195 szkoleń, w których uczestniczyło 16 tys. pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj też: GUS sprawdził dochody gmin. Kto został liderem?

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez JST i ich związki.

Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie także w działalności kontrolnej i analitycznej sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą JST indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Wynikiem tych działań było utrzymanie liczby jednostek zagrożonych niespełnieniem wskaźnika na poziomie nie wyższym niż w 2015 r.

Czytaj też: Ministerstwo Finansów chce ograniczyć wyłudzania VAT-u

Ponadto, z inicjatywy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2016 r. izby przeprowadziły kontrolę koordynowaną w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014-2015 oraz kontrolę koordynowaną dotyczącą przetargów organizowanych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 2013-2015.

Część pierwsza sprawozdania zawiera również wnioski de lege ferenda z zakresu funkcjonowania prawa samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń regionalnych izb obrachunkowych oraz uwag i wniosków płynących z kontroli przeprowadzonej przez NIK.×
KOMENTARZE (1)

  • czytelnik, 2017-08-07 21:22:59

    Jest sposób na obejście slynnego art. 243. To "planowana" sprzedaż. Rada uchwala plan sprzedaży nieruchomości które są "dobrze" wycenione i na papierze wszystko gra.