PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO w sprawie zaliczek na zakupy

  • GK/bip.gdansk.rio.gov.pl    24 października 2011 - 12:41
RIO w sprawie zaliczek na zakupy

Nie ma przeszkód prawnych do udzielania zaliczek na drobne zakupy pracownikom samorządowych jednostek, o ile przewidują taką możliwość zasady rachunkowości przyjęte w danej jednostce.
Regionalna Izba Obrachunkowa powołuje się na ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydane na podstawie delegacji wynikającej z art. 17 ust. 1 powyższej ustawy rozporządzenie ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wskazane rozporządzenie w zakresie udzielania zaliczek w § 15 ust. 6 odsyła do odrębnych przepisów stanowiąc, że zaliczki w państwowych jednostkach budżetowych mogą być udzielane wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Rozporządzenie to w odniesieniu do samorządowych jednostek budżetowych jak i samorządowych zakładów budżetowych nie zawiera takiego uregulowania.

W ocenie izby, gdyby była taka wola ustawodawcy, to minister finansów, działając w ramach ustawowego upoważnienia, wprowadziłby podobne ograniczenia również w odniesieniu do samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

„Zasada praworządności, sformułowana w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby dysponowanie środkami publicznymi miało swoją podstawę w przepisach prawa. Skoro prawo powszechnie obowiązujące nie traktuje o całości zagadnień właściwego gospodarowania środkami publicznymi, należy odnieść się do drugiego segmentu prawa finansowego, jakim są regulacje wewnętrzne, zwane aktami kierownictwa wewnętrznego” – czytamy w stanowisku RIO.

Niektóre akty normatywne, argumentuje dalej izba, zawierają delegację dla kierowników jednostek organizacyjnych do określenia zasad gospodarki finansowej. Między innymi art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zobowiązuje kierowników jednostek do uregulowania zasad rachunkowości obowiązującej w danej jednostce.

Zdaniem izby, kierownik jednostki decyduje, czy w tej jednostce dopuszcza w określonym przez siebie zakresie zaliczkową formę dokonywania zakupów oraz określi zakres ich udzielania i sposób rozliczania. Uregulowanie to nie może zawierać postanowień sprzecznych z aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi.

W związku z powyższym, w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, nie ma przeszkód prawnych do udzielania zaliczek na drobne zakupy pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, o ile przewidują taką możliwość „zasady (polityka) rachunkowości” przyjęte w danej jednostce.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.