PARTNER PORTALU
  • BGK

Rola Prezesa UZP w podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych

  • Agata Stahlberger/kancelaria adwokacka DKKPW    26 stycznia 2012 - 11:52

Zgodnie z art. 154 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest uprawniony m.in. do podejmowania rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych przewidzianych ustawą. Przedmiotowa regulacja nie zawiera żadnych szczególnych przepisów dotyczących postępowania przed prezesem, a zatem zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
W wyniku kolejnych nowelizacji dotychczasowe kompetencje Prezesa Urzędu w zakresie rozstrzygania spraw indywidualnych zostały znaczenie ograniczone, tym samym Prezes Urzędu stracił uprawnienia do wydawania decyzji m.in. w sprawach zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli wartość zamówienia przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro dla robót budowlanych i 5.000.000 euro dla dostaw i usług, w sprawach wyrażenia zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem były świadczenia okresowe lub ciągłe przez okres dłuższy niż 3 lata, a ostatnio również w sprawach wyrażenia zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

W chwili obecnej Prezes Urzędu zachował kompetencje do wydawania decyzji w sprawach wymienionych w artykułach: 154a ust. 2 Ustawy - wpis, odmowa wpisu lub skreślenie z listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków odwoławczych oraz 202 ust.1 Ustawy - nałożenie kary administracyjnej za naruszenie przepisów Ustawy.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia podjętego decyzją przez Prezesa Urzędu pozbawiona jest uprawnienia do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, jednakże może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu, tak jak w przypadku decyzji administracyjnych wydanych przez inne organy, stronie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 § 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.