PARTNER PORTALU
  • BGK

Ryzykowna likwidacja przejętych pojazdów

  • GK    30 grudnia 2011 - 12:29
Ryzykowna likwidacja przejętych pojazdów

Przepisy, na podstawie których ma następować likwidacja pojazdów przejętych przez powiat w związku z ich usunięciem z drogi i nieodebraniem w terminie są najprawdopodobniej niekonstytucyjne.
Niepokoi to Związek Powiatów Polskich, który winą za zaistniałą sytuację obarcza Ministerstwo Finansów. Jak tłumaczy związek zgodnie z art. 130a ust. 10f zd. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym orzeczenie o przepadku pojazdu usuniętego z drogi i nieodebranego w terminie jest wykonywane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwzględnieniem odrębności wynikających z przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Odesłanie to w praktyce dotyczy wyłącznie jednego przepisu ustawy – art. 174, zgodnie z którym Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, rozciągnąć stosowanie w całości lub w części przepisów działu II rozdziału 6 w zakresie przechowywania, oszacowania i sprzedaży zajętych ruchomości na określone ruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa albo powiatu na podstawie przepisów o likwidacji mienia, o przepadku mienia, z tytułu spadków lub z innych tytułów albo gdy Skarb Państwa na podstawie szczególnych przepisów jest upoważniony do sprzedaży cudzej ruchomości.

Rozporządzenie to ma w szczególności określać przypadki, w których może nastąpić nieodpłatne przekazanie ruchomości przez Skarb Państwa albo powiat lub ich niszczenie, a także sposób rozliczania wydatków związanych z przechowywaniem lub sprzedażą ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa. Odpowiednie regulacje znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Choć rozporządzenie to zostało przygotowane przez Ministerstwo Finansów w pierwszym kwartale tego roku, to co najmniej od sierpnia tego roku Ministerstwo Finansów jest przekonane o jego niekonstytucyjności. W pochodzącym z 26 sierpnia 2011 roku projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewidziało bowiem uchylenie zawartej w art. 174 podstawy prawnej do wydania rozporządzenia motywując to jego niekonstytucyjnością.

Związek Powiatów Polskich przyznaje, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało podjęcie odrębnych rozstrzygnięć ustawowych umożliwiających wypełnienie powstałej luki prawnej, ale przewiduje realizację tych działań w perspektywie dwóch lat.

W proteście przeciwko temu Związek Powiatów Polskich w liście do premiera Donalda Tuska zażądał, by nastąpiło pilne wyjęcie spod przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowania z usuniętymi z drogi i nieodebranymi w terminie pojazdami, wobec których zostało orzeczenie przepadku na rzecz powiatów.

„Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu pojazd staje się bowiem własnością powiatu i to on powinien mieć pełną swobodę zadecydowania o losie pojazdu. Brak takiej zmiany może prowadzić do poważnych problemów prawnych związanych z wadliwością czynności likwidacyjnych jako podjętych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów” – argumentują samorządowcy. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • korona, 2011-12-30 15:05:07

    Ostatnio,dopiero widziałem 2"żabki" stojące,bez kierowców.Pewnie porzucone.Co z tym fantem robić?