PARTNER PORTALU
 • BGK

Rząd nie chce dodatkowych kar dla urzędników

 • GK    15 listopada 2012 - 09:16
Rząd nie chce dodatkowych kar dla urzędników

Wprowadzenie dodatkowej kary 500 zł za każdy dzień zwłoki dla urzędnika, który nie załatwił sprawy w terminie, jest bezzasadne, bo przepisy wystarczająco chronią interesy stron postępowania administracyjnego.
Taką m.in. opinię wyraża rząd w projekcie stanowiska na temat poselskiego projektu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.

Celem poselskiej inicjatywy jest wprowadzenie możliwości nakładania kar finansowych na organy administracyjne niepodejmujące w odpowiednim czasie prawnie przewidzianych działań.

Czytaj też: Surowsze kary dla urzędników

Projektodawcy proponują, aby organy administracji państwowej były zobowiązane sporządzać rejestr prowadzonych spraw, w którym umieszczane byłyby dane: oznaczenie prowadzącego sprawę urzędu, znak sprawy, data wszczęcia postępowania i data wydania ostatecznego rozstrzygnięcia. Rejestr ten przekazywany regularnie organowi wyższego stopnia służyłby mu do oceny, czy rozstrzygnięcia podejmowane są w odpowiednim terminie.

W razie stwierdzenia przekroczenia terminu mógłby w drodze postanowienia wymierzyć 500 zł kary zł za każdy dzień zwłoki.

Czytaj też: Urzędnicy z większą odpowiedzialnością

Zdaniem wnioskodawców projektu grzywna może skłonić urzędników do załatwiania spraw w terminie, bo obecne przepisy powodują, że kara nakładana jest dopiero po wyczerpaniu bardzo długo trwającej procedury.

Czytaj też: Urzędnicy będą lepiej pracować

Tymczasem zdaniem Rady Ministrów terminy załatwiania spraw administracyjnych reguluje art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego. W razie niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej ma obowiązek zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W razie uznania zasadności zażalenia organ wyższego stopnia wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy, zarządza wyjaśnienie przyczyn zwłoki, zarządza w razie potrzeby podjęcie środków zapobiegających naruszeniu terminów załatwiania spraw w przyszłości oraz sprawdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie odbyło się z rażącym naruszeniem prawa.

Poza tym, jak argumentuje Rada Ministrów, strona może - po wyczerpaniu środków zaskarżenia - wnieść do sądu administracyjnego skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

Sąd, uwzględniając skargę, m.in. także stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Może też orzec z urzędu albo na wniosek strony wymierzenie organowi grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

„Wprowadzenie w kodeksie postępowania administracyjnego kary finansowej za niezałatwienie sprawy w terminie spowoduje dublowanie się kompetencji organów wyższego stopnia i sądu administracyjnego" - czytamy w stanowisku Rady Ministrów.×
KOMENTARZE (7)

 • ekolob, 2012-11-16 17:12:57

  Nie wiem kto trzyma warunki środowiskowe, dopuszczające do budowy małych elektrowni wodnych i wiatrowych.To powinno być określone z góry ile czasu potrzeba na wydanie pozwolenia.Lub wpuścić kontrolerów.A może to sposób na uzupełnianie kasy partyjnej .
 • Janek Obcywtymkraju, 2012-11-15 22:24:12

  Oto dlaczego odrażająco wpływa na mnie PO z Peeselem... fuj, co za ignoranci.... Precz ze społeczności - wy durni obrońcy nieudacznych i leniwych biurokrató!
 • SWAT, 2012-11-15 22:03:28

  A tu jak nic tak nic!?