PARTNER PORTALU
  • BGK

Rząd obraduje o prawie wodnym

  • PAP    18 sierpnia 2010 - 12:30

Rząd na rozpoczętym w środę po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji Prawa wodnego. Celem zmian jest przeniesienie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywy Powodziowej.
"Dyrektywa Powodziowa" dąży do zminimalizowania ryzyka oraz właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego.

Państwa członkowskie objęte Dyrektywą są zobowiązane do opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, koordynacji działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach międzynarodowych, a także opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym i zapewnienia szerokiego procesu konsultacji społecznych.

Do grudnia 2011 r. państwa członkowskie UE dokonają wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz związanych z nimi obszarów wybrzeża. Do grudnia 2013 r. - sporządzą mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na mapach tych mają być wskazane obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie, średnie oraz wysokie. Mapy powinny uwzględniać również informacje na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią, rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacji na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Do grudnia 2015 r., na podstawie tych map sporządzone zostaną plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, mają obejmować m.in. działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza.

Rada Ministrów zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz projektem noweli Prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Przepisy projektowanej ustawy włączają do polskiego porządku prawnego rozwiązania wynikające ze wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych. Przewidują one obowiązek zniesienia nieograniczonych gwarancji państwowych przyznanych przedsiębiorstwom kolejowym.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010".

Zbiornik wodny Świnna Poręba jest ostatnim niezrealizowanym zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanym na rzece Skawie (karpacki dopływ Wisły). Pomimo uznania konieczności powstania tego zbiornika, jako ważnego czynnika ochrony przeciwpowodziowej doliny Skawy oraz doliny Wisły poniżej ujścia Skawy wraz z miastem Kraków, a także brak sprzeciwu środowisk proekologicznych, środki przeznaczane na jego realizację nie pozwoliły na dotrzymanie ustalanych kolejnych terminów zakończenia jego budowy w latach: 1996, 2006 oraz 2010. Nowela zmienia termin zakończenia inwestycji na rok 2013.

Rząd przyjmie również sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych przez zagranicznych dostawców w 2009 r. Ministrowie rozpatrzą wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Usług Logistycznych". Wysłuchają też cotygodniowej informacji na temat wykorzystania funduszy unijnych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.