PARTNER PORTALU
  • BGK

Są założenia do zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

  • AT    15 stycznia 2014 - 12:03
Są założenia do zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.
Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne usprawnią realizację zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:

* wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
   
* prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,

* prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

* udostępniania danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym pobierania opłat z tytułu tego udostępniania.

Nowe przepisy umożliwią likwidację barier w procesie inwestycyjnym przez doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej, usprawnią obsługę koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W projekcie nowelizacji znajdą się także przepisy dostosowujące regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej geodetów wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii do wymogów konstytucyjnych.

Czytaj też: Finansowy ratunek dla geodezji i kartografii

Zmieni się definicja „prac geodezyjnych”. Doprecyzowana zostanie definicja „prac kartograficznych”.

Założono rozszerzenie kompetencji marszałka województwa o zadania dotyczące aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych. Jednocześnie będzie on zobowiązany do wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa, z zastrzeżeniem, że wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych (określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) odbywać się będzie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

Dopuszczalne będzie współdziałanie merytoryczne i finansowe marszałków województw z Głównym Geodetą Kraju w tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:25 000 oraz 1:50 000, przy czym wydzielone części tych przedsięwzięć finansować będzie samorząd województwa, jeżeli będzie zainteresowany przyspieszeniem działań w tym zakresie, zaś pozostała część tych przedsięwzięć finansowana będzie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii ze środków budżetowych.

Nowe regulacje określą też zakres kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w dziedzinie geodezji i kartografii. Obecnie kwestie dotyczące zakresu kontroli przedsiębiorców regulowane są w akcie wykonawczym. Proponuje się, aby kontrola ta dotyczyła:

* wykonywania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

* wykonywania obowiązku przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego rezultatów prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

* przestrzegania przepisów dotyczących samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii;

* rzetelności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym pomiarów geodezyjnych.

Zgodnie z założeniami, wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych będzie przedsiębiorca, państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.