PARTNER PORTALU
  • BGK

Sankcje za niewykorzystane dotacje reguluje ustawa, a nie uchwała RM

  • AW    17 kwietnia 2012 - 18:02
Sankcje za niewykorzystane dotacje reguluje ustawa, a nie uchwała RM

Rada Miasta nie ma umocowania do wprowadzania wobec organizacji pozarządowej sankcji zakazu otrzymywania dotacji na realizację zadania publicznego w razie wykorzystania jej niezgodnie z umową, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubuskiego.
W lutym rada miasta w Kostrzynie nad Odrą zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zmiana polegała na dodaniu paragrafu o treści: „W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w szczególności nie zwrócenia do budżetu miasta dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organizacje pozarządowe i inne podmioty nie mogą otrzymać dotacji na okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się decyzji o zwrocie środków."

W ocenie wojewody lubuskiego, rada miasta nie miała uprawnienia do wprowadzania wobec organizacji pozarządowej sankcji zakazu otrzymywania dotacji na realizację zadania publicznego w razie wykorzystania jej niezgodnie z umową, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Organ nadzoru przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 4 tej ustawy współpraca organów samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych odbywa się przede wszystkim w formie powierzania wykonywania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania wykonywania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Jako, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie normuje zagadnienia skutków pobrania nienależnie dotacji udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w nadmiernej wysokości bądź wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. Ustalenia tych skutków należy więc dokonać w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Przewidziane przez radę miasta okoliczności wykluczenia z otrzymania dotacji, są tożsame z okolicznościami przewidzianymi w art. 252 ustawy o finansach publicznych, tym samym prawodawca w przedmiotowej ustawie przewidział już konsekwencje naruszeń przewidzianych w dodanym §8a uchwały - podkreśla wojewoda lubuski.

Zgodnie z art. 252 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

Przepis ten, jak przypomina wojewoda, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, w szczególności nie pozostawia on właściwym organom swobody w zakresie kreowania innych jeszcze skutków nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji. Zatem rada miasta Kostrzyn nad Odrą nie miała umocowania do wprowadzania wobec organizacji pozarządowej sankcji zakazu otrzymywania dotacji na realizację zadania publicznego w razie wykorzystania jej niezgodnie z umową, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ŁUPEK, 2012-04-17 18:36:39

    Sankcje są bolesne! Radość jest zastąpiona radością,prawdaż? Tego chcieliście?