PARTNER PORTALU
  • BGK

Skarbówka o nagrodach i dodatkach spisowych

  • GK/mf.gov.pl    1 listopada 2011 - 08:29
Skarbówka o nagrodach i dodatkach spisowych

Dodatki spisowe i nagrody wypłacone za pracę przy spisie powszechnym nie stanowią przychodu ze stosunku pracy – informuje Izba Skarbowa w Łodzi.
22 lipca 2011 r. urząd gminy złożył w izbie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, mającej zakwalifikować do odpowiedniego źródła przychodów – przysługujące członkom gminnego biura spisowego, będących pracownikami jednostki samorządu terytorialnego – dodatek spisowy i nagrodę spisową.

Urząd gminy, realizując zadania zlecone przez GUS, związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego, oddelegował własnych pracowników, wypłacił należności za zlecone prace w formie dodatków spisowych, od których naliczono i potrącono składki ZUS i zastosowano 20 proc. koszty uzyskania przychodu.

Oddelegowani pracownicy za czas wykonywania prac spisowych, zachowali prawo do wynagrodzenia.

Urząd gminy planuje również wypłatę nagród spisowych dla osób wchodzących w skład zespołu spisowego.

Informacja dotycząca właściwej kwalifikacji przychodów z tytułu wypłat dodatków spisowych i planowanych wypłat nagród spisowych jest niezbędna ze względu na prawidłowe rozliczenie składek ubezpieczeniowych.

Łódzka Izba Skarbowa uznała postępowanie wnioskodawcy za prawidłowe. W swojej interpretacji powołał się on na art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29 – 30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dodatkowo w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Z przepisu art. 13 pkt 6 ww. ustawy wynika, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. do wykonania prac spisowych Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi oraz gminni komisarze spisowi tworzą odpowiednio: Centralne Biuro Spisowe, wojewódzkie biura spisowe i gminne biura spisowe.

W skład biur spisowych wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Pracą gminnego biura spisowego kieruje gminny komisarz spisowy. Pracę gminnego biura spisowego nadzoruje właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • niedowiarek, 2011-11-02 10:22:31

    I co z tego wynika?