PARTNER PORTALU
  • BGK

Skutki nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

  • Marek Okniński (Komunikaty.pl)    13 marca 2014 - 12:08
Skutki nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Zagadnienie odróżnienia oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki podlegającej poprawieniu od błędu w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty, budzi na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych duże kontrowersje.
Przedstawiony problem pozostaje aktualny w związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy dwóch orzeczeń, w których stanął on na stanowisku, iż określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (por. uchwały SN z dnia 20 października 2011 roku, sygn. akt: III CZP 52/11 i III CZP 53/11). Tym niemniej nadal pozostały pewne wątpliwości w zakresie odróżnienia nieścisłości odnoszących się do wyliczenia podatku VAT stanowiących omyłki podlegające poprawieniu od nieścisłości noszących znamiona błędu w obliczeniu ceny.

Kiedy błąd w obliczeniu ceny

Wskazane uchwały Sądu Najwyższego zostały wydane w związku z powstaniem rozbieżności w linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie oceny, czy zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT przy obliczeniu ceny ofertowej pociąga za sobą powstanie po stronie zamawiającego obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp czy też ofertę taką należy przyjąć do oceny, po ewentualnym potraktowaniu wadliwej stawki VAT jako omyłki i dokonaniu odpowiedniej korekty ceny, względnie uznaniu treści oferty w zakresie nieprawidłowej stawki podatku VAT jako niepodważalnego oświadczenia wykonawcy, które jakkolwiek pozostaje w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, to nie stwarza podstawy do odrzucenia oferty przez zamawiającego.

Sąd Najwyższy opowiedział się za niedopuszczalnością tej ostatniej interpretacji uznając, iż zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty. Należy więc odrzucić ofertę wykonawcy, który np. obliczył cenę wg stawki 23 % podczas gdy przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek podatkowy wg stawki 8%. Natomiast odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp będzie podlegała oferta wykonawcy w przypadku, gdy obliczył on cenę w ofercie wg stawki podatku VAT innej niż określona przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kiedy błąd potraktować jako omyłkę rachunkową ?

Oczywista omyłka rachunkowa, to przede wszystkim omyłka matematyczna dająca się poprawić przy zastosowaniu elementarnej wiedzy z zakresu dodawania i mnożenia. Oczywistość omyłki należy zdefiniować jako dającą się zauważyć na pierwszy rzut oka, którą da się poprawić tylko na jeden sposób. W przypadku, gdy możliwe są co najmniej dwa sposoby poprawienia takiej omyłki, z których każdy będzie powodował inny skutek rachunkowy nie można uznać, iż zaistniała oczywista omyłka rachunkowa. Ustawa pzp nakazuje przy poprawianiu oczywistej omyłki uwzględniać konsekwencje rachunkowe dokonywanych zmian, co oznacza, iż dopuszczalny jest wpływ dokonanej korekty na cenę oferty.

Jako przykład takiej omyłki należy wskazać sytuację, kiedy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wyliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT) będzie nieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzić będzie do błędnego wyliczenia ceny brutto (por. wyrok KIO z dnia 1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10).KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.