PARTNER PORTALU
  • BGK

Śmieciowe deklaracje podatnika

  • GK    16 lipca 2012 - 10:34
Śmieciowe deklaracje podatnika

Skoro prawo podatkowe przewiduje obowiązek złożenia deklaracji w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to wymiar zobowiązania następuje przez samowymiar w złożonej przez podatnika deklaracji.
Poseł Marek Hok, w interpelacji poselskiej zwórcił uwagę na to, że skoro w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, a deklaracja złożona przez mieszkańca stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, to w jakim celu przed wystawieniem tytułu wykonawczego należy wystawić decyzję określającą wysokość zaległości?

– Taki tok postępowania spowoduje nie tylko przedłużanie egzekucji tej opłaty, ale przede wszystkim bardzo duże koszty administracyjne – mówi poseł Marek Hok

Według niego, w praktyce zaległości z tytułu podatków czy opłat stanowią często bardzo niskie kwoty. Wystawianie decyzji na zaległości nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, jak również podważa sens art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiącego, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

– Przepisy dotyczące poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, do których również stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, nie przewidują takiego postępowania – upiera się poseł, wnosząc w interpelacji poselskiej o uchylenie art. 6p ustawy z dnia 23 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska twierdzi, że skoro przepisy prawa podatkowego przewidują obowiązek złożenia deklaracji w przypadku zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa, jak w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to określenie wymiaru wynikającego z mocy prawa zobowiązania podatkowego następuje przez samowymiar w złożonej przez podatnika deklaracji.

W takim przypadku organ właściwy do wymierzenia zobowiązania podatkowego może kwestionować w postępowaniu podatkowym samowymiar podatnika tylko w sytuacji, w której w postępowaniu podatkowym organ podatkowy ustali, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji.

W takim też przypadku, jak przypomina wiceminister, wymiar podatku następuje w drodze decyzji, w której określa się prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego.

– Artykuł 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy więc jedynie wtórnego sposobu określenia zobowiązania podatkowego. Wydanie tej decyzji jest więc konieczne i możliwe tylko w przypadku, gdy podatnik w sposób nieprawidłowy określił wysokość swojego zobowiązania w deklaracji albo w ogóle tego nie uczynił w deklaracji mimo takiego obowiązku – twierdzi wiceminister.

Fakt niezapłacenia podatku wynikającego ze złożonej przez podatnika deklaracji nie daje podstawy do wydania decyzji wymiarowej, gdy na podstawie tej deklaracji organ może prowadzić egzekucję administracyjną. W takim przypadku wymiar podatku jest znany, wynika bowiem z deklaracji, a istnieje jedynie konieczność przeprowadzenia egzekucji administracyjnej Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • urzędnik, 2012-07-27 14:26:17

    No właśnie, ten przepis jest sprzeczny z Ordynacją podatkową. dnia 21 marca zgłaszałem swoje uwagi w tej sprawie do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Środowiska a także do Kancelarii Premiera. MF stwierdziło,że ta ustawa je nie interesuje i nie zamierzają nic poprawiać. Natomiast na odpowiedzi z ...Ministerstwa Środowiska i z Kancelarii Premiera czekam już 4 miesiac. Mając stosować ten bubel prawny jakim jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach chciałem wiedzieć jakie zdanie mają pomysłodawcy zapisów. Jak widzę z artykułu Ministerstwo Środowiska wogóle nie ma pojęcia o tym, o czym mówi. Absurdem jest tłumaczenie pana sekretarza stanu. Czym innym jest decyzja określająca zobowiązania z tytułu opłat a czymś zupelnie innym decyzja o zaległości. Ale osoby nie mające pojęcia o tym a wypowiadające się i twierdzące że wszystko jest ok ośmeiszają się.  rozwiń
  • obserwator, 2012-07-16 14:41:22

    Art. 6p. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny...mi. Organ jest zobligowany do wydania decyzji, kluczowe jest sformułowanie "należnej", czyli de facto wynikającej albo ze złożonej deklaracji albo z decyzji wymiarowej (w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji). Pan Poseł ma rację.....  rozwiń