PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawozdania budżetowe

  • Józef Andrzej Laskowski (Gmina)    7 lutego 2013 - 13:38
Sprawozdania budżetowe

Duża ilość różnorodnych sprawozdań, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowi spory kłopot dla służb finansowych. Jednakże pozwalają one na bieżące kontrolowanie stanu realizacji budżetu przez kierowników jednostek, stając się ważnym instrumentem zarządzania.
W finansach publicznych obowiązuje szereg zasad, spośród których dwie traktowane są w sposób szczególny. Pierwsza z nich to zasada jawności, natomiast druga - przejrzystości tychże finansów.

Jawność debat budżetowych jest realizowana przez publikację danych dotyczących finansów publicznych i udostępnianie corocznych sprawozdań jednostek należących do sektora tychże finansów. Ponadto publicznie ogłasza się ustawy budżetowe i uchwały budżetowe oraz kwoty dotyczące np. długu publicznego.

Druga z zasad wiąże się z obowiązkowym stosowaniem jednolitej klasyfikacji budżetowej, jednakowych reguł rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych.

Jako że rozpoczynamy nowy rok, nadchodzi czas wszelakich podsumowań minionego, 2012 roku. Dlatego chciałbym pochylić się nad zagadnieniem sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienie to wiąże się zarówno z zasadą jawności, jak i przejrzystości finansów publicznych.

Bilanse i rachunki wyników

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym oczywiście jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do przygotowywania na koniec roku budżetowego sprawozdań finansowych, analogicznych do sprawozdań przygotowywanych przez podmioty gospodarcze. Dotyczy to bilansu i rachunku wyników. Podobnie jak w przypadku jednostek gospodarczych, podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta.

Specyfiką jednostek sektora finansów publicznych jest obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych na podstawie przepisów szczególnych, wydanych w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Sprawozdania wymagane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów określane są za pomocą symboli literowych - Rb oraz dodatkowo kodu literowo-cyfrowego, charakterystycznego dla rodzaju sprawozdania.

Jednostki samorządu terytorialnego składają sprawozdania o uzyskiwanych dochodach, wydatkach, sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki, wykonaniu planów finansowych zakładów budżetowych, sprawozdania z dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, o poniesionych wydatkach strukturalnych oraz o stanie środków na rachunkach bankowych.

Sprawozdania z dochodów

Sprawozdanie o wykonaniu planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego - Rb-27S jest sprawozdaniem miesięcznym lub rocznym. Jednostka samorządu terytorialnego wykazuje kwoty z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych pobieranych przez jednostki, dochodów własnych jednostek budżetowych, należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, przekazywanych z rachunku budżetu państwa na rachunek gminy, powiatu czy województwa, dotacji i subwencji otrzymywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Obok wspomnianego sprawozdania w zakresie uzyskiwanych dochodów, jednostka przygotowuje sprawozdanie kwartalne z wykonania planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu działań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - Rb 27ZZ.×
KOMENTARZE (1)

  • mało ważny ktoś, 2013-02-17 22:01:00

    Należy również dodać ilośc sprawozdań do Gus-u. No ale po to są Skarbnicy aby wszystkie dane zbierali i wykazywali. Myslę, że wszystkie te sprawozdania powinny być w urzędowych BIP-ach aby społeczeństwo również mogło na bieżąoc kontolować finanse gminy.