PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawozdania budżetowe rozwiodą się z papierem

  • GK    22 czerwca 2012 - 13:10
Sprawozdania budżetowe rozwiodą się z papierem

Resort finansów proponuje, by od 1 września 2012 r. zrezygnować z obowiązku składania części sprawozdań budżetowych jako dokumentów w formie papierowej i pozostawić wyłącznie formę elektroniczną.
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST samorządy będą przekazywały wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Taką między innymi zmianę przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Jak informuje Ministerstwo Finansów proponowana zmiana wpłynie na ograniczenie wydatków w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zakupu papieru, kopert, opłat za usługi pocztowe, a także pozwoli zaoszczędzić czas pracy związany z dostarczeniem sprawozdań do ich odbiorców.

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w części dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów bez zmiany częstotliwości ich sporządzania.

– Zmiany wynikają z potrzeby lepszego monitorowania sektora finansów publicznych, poprawy jakości sprawozdawczości i planowania w zakresie sektora finansów publicznych oraz dostosowania do wymogów unijnych wiążących się z obowiązkiem opracowywania i przekazywania do KE prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych – informuje Ministerstwo Finansów.

Konsekwencją zwiększenia częstotliwości przekazywania danych jest zmiana w zakresie przekazywania korekt sprawozdań. Zaproponowano, aby błędne dane wykazane w sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S, kwartalnych (za 1, 2, 3 kwartały) Rb-NDS, półrocznych Rb-30S i Rb-34S były poprawnie wykazywane w następnym okresie sprawozdawczym.

Natomiast korekty danych za okresy roczne były przekazywane do właściwych RIO do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Zaproponowane terminy korekt rocznych sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S wynikają z dostosowania do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

<!-- pagebreak //-->

W projekcie rozporządzenia zaproponowano przepisy, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogłyby dokonywać korekt danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych w bieżącym okresie sprawozdawczym, a za 4 kwartały danego roku do dnia 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego zostało rozbudowane o pozycje dotyczące wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz część dotyczącą danych uzupełniających w zakresie finansowania deficytu i danych dotyczących wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 ustawy.

W związku z likwidacją funduszu motywacyjnego, w instrukcji do sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu wykreślono akapit dotyczący dokonywanych przez urząd skarbowy potrąceń na fundusz motywacyjny.

Proponowana zmiana wzoru sprawozdania Rb-PDP dotyczy wyodrębnienia z wykonanych dochodów (w zakresie podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych) kwot wynikających z decyzji organu podatkowego, o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, wydanych do dnia 31 grudnia 2011 r.

– Zmiana ta jest podyktowana koniecznością zebrania danych niezbędnych Ministerstwu Finansów do prowadzenia analiz w zakresie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

W związku z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski doprecyzowano sprawozdanie Rb-30S w zakresie amortyzacji oraz sprawozdanie Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających.

Projekt zakłada wejście w życie proponowanych zmian od 1 września 2012 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Karol, 2012-06-22 13:38:55

    No wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy! Czas najwyższy.