PARTNER PORTALU
  • BGK

Stabilne ratingi dla Płocka

  • ZWI    28 stycznia 2013 - 12:31
Stabilne ratingi dla Płocka

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Fitch potwierdził również długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej „BBB" oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)" dla zwykłych niezabezpieczonych obligacji wyemitowanych przez Płock na kwotę 80 mln zł.

Uzasadnienei ratingu

Ratingi miasta odzwierciedlają silną bazę podatkową, relatywnie wysoką elastyczność finansową Płocka oraz umiarkowany poziom zadłużenia miasta. Ratingi biorą także pod uwagę rosnące zadłużenie spółek miejskich, chociaż nie powinno ono powodować presji na budżet miasta.

Fitch potwierdził ratingi Płocka biorąc pod uwagę oczekiwania agencji, że w latach 2013-2014 władze miasta będą utrzymywać wyniki operacyjne na dobrym i bardziej stabilnym poziomie niż w latach 2011-2012 oraz że wskaźniki obsługi oraz spłaty długu pozostaną bezpieczne, pomimo stopniowego wzrostu zadłużenia miasta oraz słabszej koniunktury gospodarczej.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna Płocka ustabilizuje się na poziomie ok. 60 mln zł lub 8% dochodów operacyjnych w latach 2013-2014, po bardzo dobrych wynikach w 2012r. (odpowiednio: 88 mln i 12,6%), na które wpływ miały wyjątkowe wysokie dochody z CIT.

Słabsza koniunktura gospodarcza w Polsce oraz niższe wpływy z PIT mogą wywierać presję na wyniki operacyjne Płocka w latach 2013-2014. Presję tę będą jednak stopniowo zmniejszać efekty podejmowanych przez miasto działań w zakresie racjonalizacji wydatków operacyjnych, zwłaszcza w oświacie.

Dzięki wysokim dochodom podatkowym, Płock posiada znacznie wyższą elastyczność finansową niż inne miasta podobnej wielkości. Celem władz miasta jest jednak utrzymywanie wysokiej jakości usług świadczonych dla mieszkańców przy równoczesnym utrzymywaniu niskich stawek podatków oraz opłat lokalnych płaconych przez nich, co jednak ogranicza zdolność miasta do finansowania wydatków majątkowych z własnych środków.

W związku z planowanymi inwestycjami Fitch spodziewa się, że zadłużenie Płocka może wzrosnąć z 344 mln zł w 2012r. do ponad 400 mln zł w 2015r., jednak pozostanie umiarkowane, na poziomie 55% dochodów bieżących.

Wskaźnik spłaty długu powinien pozostać bezpieczny, średnio na poziomie 10 lat w latach 2013-2015, tj. poniżej długiego okresu spłaty długu (12 lat). W 2013r. Płock planuje wcześniejszą spłatę 16 mln zł zadłużenia, co pozwoli na dalszą optymalizację harmonogramu jego spłaty. Po jej wyłączeniu, w 2013r. nadwyżka operacyjna powinna być 1,2 raza wyższa od obsługi długu oraz 1,4 raza wyższa w kolejnych latach.

Fitch spodziewa się, że zobowiązania pośrednie Płocka będą rosły w średnim okresie, jednak nie powinny generować bezpośredniej presji na budżet Miasta. Mogą one wzrosnąć z 110 mln zł na koniec 2011r. do około 160 mln zł w 2015r., co będzie wynikało z rosnącego zadłużenia spółek miejskich, które realizują inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

Czynniki zmiany  ratingu

Ratingi mogą zostać obniżone w przypadku trwałego pogorszenia się wyników operacyjnych miasta z nadwyżką operacyjną niższą od obsługi długu (włączając odsetki oraz raty kapitałowe) oraz wskaźnikiem spłaty długu przekraczającym okres zapadalności zadłużenia miasta.

Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku trwałej poprawy wyników operacyjnych, dzięki prowadzonej przez władze miasta racjonalizacji wydatków operacyjnych, z nadwyżka operacyjną na poziomie z lat 2007-2010, przewyższającą kwoty obsługi długi.

Kluczowe założenia

Fitch zakłada, że baza podatkowa Płocka pozostanie silna w średnim okresie, co pozwoli miastu utrzymać wysokie dochody podatkowe, powyżej średniej krajowej, oraz relatywnie wysoką elastyczność finansową.

Fitch zakłada również, że miasto będzie przestrzegać wszystkich regulacji oraz procedur przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, co zabezpieczy miasto przed ryzykiem zwrotu wcześniej otrzymanych dotacji unijnych.

Fitch zakłada również, że Płock nie stanie w obliczu konieczności zapłaty wysokich odszkodowań dla wykonawców miejskich inwestycji, rekompensat za zmiany w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego oraz zwrotu wysokich kwot otrzymanych w poprzednich latach wpływów podatkowych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.