PARTNER PORTALU
  • BGK

Statutowe wpadki gminy

  • GK    2 stycznia 2012 - 07:34
Statutowe wpadki gminy

Uprawnienie sołtysa do decydowania o jawnym charakterze wyborów do rady sołeckiej stanowi istotne naruszenie ustawy o samorządzie gminnym.
Takie stanowisko zajął wojewoda pomorski, unieważniając część uchwał rady gminy Miłoradz w sprawie uchwalenia statutu sołectw: Bystrze, Gnojewo, Kończewice, Mątowy Małe, Mątowy Wielkie, Miłoradz, Pogorzała Wieś, Stara Kościelnica i Stara Wisła.

Rada ustaliła m.in., że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i na stałe jest zameldowany na obszarze sołectwa. Ustalono też, że wybrany sołtys ma prawo zgłaszać kandydatów do rady sołeckiej i na jego wniosek wybory do rady sołeckiej mogą mieć charakter jawny.

Tymczasem wojewoda pomorski przypomniał w rozstrzygnięciu nadzorczym, że zgodnie z art. 36 ust. 2 o samorządzie gminnym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Podkreślił, że pojęcie stałego zamieszkania użyte przez ustawodawcę w art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym nie jest tożsame z pojęciem stałego zameldowania zastosowanym w uchwale rady.

„Zgodnie bowiem z treścią art. 5 pkt 9 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody.

Organ nadzoru stwierdził również, że uchwalona przez radę regulacja dająca przewodniczącemu rady prawo do wyznaczenia do wykonywania swych zadań wiceprzewodniczącego lub innego radnego narusza art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Wojewoda podważył też przepis mówiący o tym, że protokoły i uchwały rady oraz komisji rady, a także zarządzenia wójta są udostępniane obywatelom po ich formalnym przyjęciu.

„Uzależnienie dostępu do dokumentów gminy od ich formalnego przyjęcia stanowi ograniczenie jawności działania organów gminy, które zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym może być wprowadzane jedynie w drodze ustawy” – stwierdził wojewoda. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.