Stolica pozbywa się mniejszościowych udziałów

Prezydent Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie zbycia wszystkich udziałów m.st. Warszawy w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rzecz Powązkowska Invest SA.
Stolica pozbywa się mniejszościowych udziałów

Warszawa jest udziałowcem Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub MPRWiK)  i z tego tytułu posiada 241 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 12.050,00 zł, stanowiących  0,38% w kapitale zakładowym Spółki.

W październiku 2012 r. spółka Powązkowska Invest S.A. z siedzibą w Warszawie (większościowy udziałowiec MPRWiK), złożyła włądzom miasta ofertę zakupu wszystkich udziałów m.st. Warszawy w spółce, po cenie nominalnej.  Na co zgodzili się radni przyjmując stosowną uchwałę i prezydent Warszawy w swoim zarządzeniu.
 
Jednym z argumentów przemawiającym za przyjęciem powyższej oferty był fakt, że MPRWiK nie wykonuje zadań własnych gminy, nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla obecności m.st. Warszawa, jako udziałowca w spółce.

Czytaj tez: Po co miastom własne spółki

Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przyjęcie oferty złożonej przez Powązkowska Invest S.A. dało stolicy szansę na przeprowadzenie transakcji zbycia udziałów bez ponoszenia straty.

Z przesłanego do stołecznego ratusza sprawozdania zarządu MPRWiK  za rok 2011 wynika bowiem, że spółka nie prowadzi działalności usługowo-produkcyjnej, nie posiada majątku i nie zatrudnia pracowników. Prezes nie pobiera wynagrodzenia. Ze sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika, że spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 59.721,63 zł. Na zysk netto wpłynęły pozostałe przychody operacyjne w kwocie 66.234,80 zł.

Najistotniejszą pozycją w bilansie po stronie aktywów są należności krótkoterminowe w kwocie 1.960.000 zł, wykazywane w pozycji „inne” (związane z wykupem poręczenia kredytu udzielonego ŁDA INVEST S.A.) i środki pieniężne w kwocie 66.761,05 zł. Przy czym kwota 66.000,00 zł wpłynęła z Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz z tytułu nienależnie wpłaconego podatku od nieruchomości gruntowej (dz.ew.36/1) za lata od 2002 do 28.06.2006 r. w wyniku orzeczenia SKO w Warszawie.

Po stronie pasywów: występuje ujemny kapitał własny w kwocie (-) 36.183.721,44 zł i zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.106.281,87 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 33.864.599,59 zł.  Na stan kapitału własnego największy wpływ wywarła strata z lat  ubiegłych w kwocie (-) 40.305.965,73 zł.

Ze względu na występowanie ujemnego kapitału własnego udziały spółki mają obecnie ujemną wartość bilansową (księgową). 
 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU