PARTNER PORTALU
  • BGK

Stolica pozbywa się mniejszościowych udziałów

  • AW    3 lipca 2013 - 14:33
Stolica pozbywa się mniejszościowych udziałów

Prezydent Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie zbycia wszystkich udziałów m.st. Warszawy w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rzecz Powązkowska Invest SA.




Warszawa jest udziałowcem Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub MPRWiK)  i z tego tytułu posiada 241 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 12.050,00 zł, stanowiących  0,38% w kapitale zakładowym Spółki.

W październiku 2012 r. spółka Powązkowska Invest S.A. z siedzibą w Warszawie (większościowy udziałowiec MPRWiK), złożyła włądzom miasta ofertę zakupu wszystkich udziałów m.st. Warszawy w spółce, po cenie nominalnej.  Na co zgodzili się radni przyjmując stosowną uchwałę i prezydent Warszawy w swoim zarządzeniu.
 
Jednym z argumentów przemawiającym za przyjęciem powyższej oferty był fakt, że MPRWiK nie wykonuje zadań własnych gminy, nie ma zatem żadnego uzasadnienia dla obecności m.st. Warszawa, jako udziałowca w spółce.

Czytaj tez: Po co miastom własne spółki

Ponadto, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przyjęcie oferty złożonej przez Powązkowska Invest S.A. dało stolicy szansę na przeprowadzenie transakcji zbycia udziałów bez ponoszenia straty.

Z przesłanego do stołecznego ratusza sprawozdania zarządu MPRWiK  za rok 2011 wynika bowiem, że spółka nie prowadzi działalności usługowo-produkcyjnej, nie posiada majątku i nie zatrudnia pracowników. Prezes nie pobiera wynagrodzenia. Ze sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika, że spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 59.721,63 zł. Na zysk netto wpłynęły pozostałe przychody operacyjne w kwocie 66.234,80 zł.

Najistotniejszą pozycją w bilansie po stronie aktywów są należności krótkoterminowe w kwocie 1.960.000 zł, wykazywane w pozycji „inne” (związane z wykupem poręczenia kredytu udzielonego ŁDA INVEST S.A.) i środki pieniężne w kwocie 66.761,05 zł. Przy czym kwota 66.000,00 zł wpłynęła z Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz z tytułu nienależnie wpłaconego podatku od nieruchomości gruntowej (dz.ew.36/1) za lata od 2002 do 28.06.2006 r. w wyniku orzeczenia SKO w Warszawie.

Po stronie pasywów: występuje ujemny kapitał własny w kwocie (-) 36.183.721,44 zł i zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.106.281,87 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 33.864.599,59 zł.  Na stan kapitału własnego największy wpływ wywarła strata z lat  ubiegłych w kwocie (-) 40.305.965,73 zł.

Ze względu na występowanie ujemnego kapitału własnego udziały spółki mają obecnie ujemną wartość bilansową (księgową). 
 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.