PARTNER PORTALU
  • BGK

Stolica trzyma poziom, województwa noty w dół

  • Fitch Ratings/ZWI    13 kwietnia 2011 - 14:31
Stolica trzyma poziom, województwa noty w dół

Fitch Ratings potwierdził dziś krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie „AAA(pol)”. Jednak całe województwo mazowieckie już tak dobrze w analizach nie wypadło.
Fitch Ratings ogłaszajac ocenę stolicy, potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

Rating stolicy odzwierciedla dobrze rozwiniętą gospodarkę miasta, silną bazę podatkową, dobre zarządzanie finansowe, zarządzanie długiem oraz wysoką płynność.

Rating pokazuje także wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Warszawy oraz fakt, że budżet stolicy jest podatny na zmiany koniunktury gospodarczej.

Rating wskazuje, że w latach 2011-2013 nadwyżka operacyjna miasta będzie się stopniowo poprawiać do około 10 proc. dochodów operacyjnych, co jest istotne z uwagi na planowany wzrost obsługi zadłużenia oraz ryzyko refinansowania euroobligacji.

Rating może zostać obniżony, jeśli wyniki operacyjne nie poprawią się w latach 2011-2013 i spadnie poziom wolnych środków na rachunkach miasta lub zadłużenie wzrośnie powyżej prognoz.

W 2010 r. nadwyżka operacyjna była zbliżona do poziomu 2009 r. Wyniosła ona 432 mln zł i stanowiła 4,4 proc. dochodów operacyjnych.

Fitch oczekuje, że w latach 2011-2013 marża operacyjna będzie się poprawiać, czemu powinien sprzyjać szybszy wzrost dochodów podatkowych oraz działania stolicy w zakresie ograniczania wzrostu wydatków operacyjnych. Poprawa wyników operacyjnych jest istotna ze względu na rosnącą obsługę zadłużenia.

Na koniec 2010 r. zadłużenie netto miasta (po uwzględnieniu 1,35 mld zł dostępnej gotówki) wyniosło 3,9 mld zł i było umiarkowane (40 proc. dochodów bieżących).

W latach 2012-2013 zadłużenie może wzrosnąć i ustabilizować się na poziomie 6 mld zł (55 proc. dochodów bieżących). Fitch oczekuje, że miasto poprawi wyniki operacyjne i będzie osiągało nadwyżkę operacyjną wystarczającą na obsługę zadłużenia (600 mln zł rocznie w latach 2011-2012).

Poprawa wyników oraz wysoka płynność powinny sprzyjać ograniczeniu ryzyka refinansowania wcześniejszego wykupu (w 2013r.) 200 mln euro obligacji.

Dobrze rozwinięta i zdywersyfikowana gospodarka Warszawy oraz silna baza podatkowa przekłada się na wysokie dochody podatkowe miasta. Jednak wysoki udział podatków w dochodach operacyjnych oraz obowiązkowe wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej powodują, że budżet Warszawy jest narażony na zmiany koniunktury gospodarczej.

Fitch Ratings obniżył ratingi: długoterminowy w walucie zagranicznej z ‘A-’ do ‘BBB+’, długoterminowy w walucie krajowej z ‘A’ do ‘A-’ i długoterminowy krajowy z ‘AAA(pol)’ do ‘AA(pol)’ dla całego Mazowsza.

Obniżenie ratingów odzwierciedla dalsze pogarszanie się wyników operacyjnych województwa w latach 2009-2010 oraz jedynie nieznaczną ich poprawę w latach 2011-2012, a także słaby wskaźnik pokrycia zadłużenia.

Ratingi biorą pod uwagę szybki wzrost wydatków operacyjnych, przekraczający wzrost dochodów operacyjnych. Wpłaty do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej stanowią dodatkowe obciążenie dla budżetu województwa, podobnie jak ryzyko pośrednie generowane przez sektor ochrony zdrowia.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.