PARTNER PORTALU
  • BGK

Strategia Sprawne Państwo 2011-2020

  • MSWiA    19 kwietnia 2011 - 20:43

Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA przedstawił dziś (19 kwietnia) w Jaśle projekt strategii „Sprawne Państwo 2011 – 2020”. Konferencja, której organizatorem był Podkarpacki Urząd Wojewódzki odbyła się w ramach konsultacji społecznych do projektu.
Dokument zawiera szereg zmian usprawniających funkcjonowanie państwa. W spotkaniu wzięli udział wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz oraz m.in. samorządowcy, podkarpaccy parlamentarzyści i przedstawiciele administracji samorządowej.

Projekt strategii jest dokumentem określającym cele i kierunki działań, jakie należy podjąć, aby podnieść sprawność i efektywność państwa do 2020 roku.

Strategia zakłada, że Polska w 2020 r. będzie państwem:

1)   o funkcjonalnej strukturze organizacyjnej państwa (m.in. zakłada racjonalne wykorzystanie środków publicznych, porządkowanie struktur organizacyjnych);

2)   ze skutecznym zarządzaniem i koordynacją (w takich obszarach jak m.in. finanse, zarządzanie kryzysowe czy ochrona ludności);

3)   z dobrym prawem (tworzenie przyjaznego dla obywateli i przedsiębiorców prawa, poprawa jakości stanowionego prawa, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności polskiej jurysdykcji, likwidacja barier administracyjnych, wzrost aktywności obywatela w procesach rządzenia i debacie publicznej, szerokie wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych);

4)    z efektywnymi systemami ochrony praw obywatela (w obszarach takich jak: polityka zagraniczna – m.in. wzmocnienie i ułatwienie kontaktu ze służbą konsularną polskiemu obywatelowi za granicą, likwidacja nadmiernej biurokracji; ochrona praw i interesów konsumentów; ochrony zdrowia – w tym poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych, poprawa zarządzania informacją medyczną, usprawnienie rozliczania świadczeń zdrowotnych, rozwój transplantologii, promowanie honorowego krwiodawstwa; dostępności i jakości usług publicznych – w tym nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi, szersze wykorzystanie doświadczeń sektora prywatnego i ośrodków akademickich; dostęp do pomocy prawnej – w tym szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy i informacji prawnej, wzrost dostępności do usług i zawodów prawniczych);

5)    ze skutecznym wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą (kompleksowa reforma wymiaru sprawiedliwości oraz usprawnienie funkcjonowania prokuratury, zwiększenie ochrony pokrzywdzonych, zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów, zwiększenie liczby spraw załatwianych przez e-sądy, sprawniejsza komunikacja drogą elektroniczną między sądem a obywatelem, likwidacja przeludnienia w jednostkach penitencjarnych, wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych);

6)    w którym wzrośnie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego (poprawa wizerunku i wzrost zaufania do poszczególnych służb, lepsza organizacja i wzrost skuteczności działania służb np. krótszy czas oczekiwania obywateli na interwencję służb, upraszczanie procedur zgłaszania przestępstw i prowadzenia postępowań przygotowawczych, lepsza komunikacja między służbami a obywatelami, ograniczenie liczby wypadków drogowych, kontynuacja modernizacji służb porządku publicznego i wzrost inwestycji w najnowocześniejsze technologie, lepsza koordynacja współpracy wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwalczanie korupcji, przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym).

Opracowanie projektu strategii wynika z przyjętego przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. Planu uporządkowania strategii rozwoju. Strategia „Sprawne Państwo 2011-2020” zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały i będzie poddana ocenie w 2014 roku.

Konsultacje społeczne do projektu strategii „Sprawne Państwo 2011- 2020”. potrwają do 12 maja br. Mogą w nich wziąć udział m.in. jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy. 26 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się druga konferencja w ramach konsultacji społecznych. Uwagi do projektu można przesyłać za pośrednictwem formularza, który można pobrać ze strony internetowej MSWiA (poniżej). Wypełniony formularz należy odesłać do 12 maja br. na adres email: ssp@mswia.gov.pl, w tytule emaila wpisując: „Konsultacje projektu strategii Sprawne Państwo 2011-2020” lub na adres: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Po konferencji w Jaśle 19 kwietnia br. wiceminister Tomasz Siemoniak wraz z wojewodą podkarpackim Małgorzatą Chomycz spotkali się z mieszkańcami Jasła, którzy zostali poszkodowani podczas ubiegłorocznej powodzi. Obejrzeli również wyremontowany budynek Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

Projekt dokumentu „Sprawne Państwo 2011-2020” został opublikowany poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i wzięcia udziału w konsultacjach. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • MIODEK, 2011-04-19 22:59:17

    Jestem bardzo miło rozczarowany kierunkami działań państwa...