PARTNER PORTALU
  • BGK

Stypendia nie tylko dla grup wybranych przez radę

  • pt    16 sierpnia 2016 - 09:45
Stypendia nie tylko dla grup wybranych przez radę

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, uchwała jednostki samorządu terytorialnego winna dotyczyć wszystkich osób fizycznych osiągających określone wyniki sportowe. (fot.sxc.hu)

• - Nie jest dopuszczalne, aby uchwała miejskiej rady zawężała, czy doprecyzowywała krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania stypendium sportowego – ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
• Kompetencje w zakresie określenia wysokości stypendium, przysługują wyłącznie organowi stanowiącemu gminy, który nie może przekazać jej prezydentowi miasta - dodał sąd.
Rada miasta Gdańska dokonała zmiany Regulaminu przyznawania i pozbawiania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Prokurator Rejonowy wniósł jednak skargę na uchwałę. W ocenie prokuratora uchwała wraz ze stanowiącym jej integralną część załącznikiem narusza art. 31 § 1 i § 3 ustawy o sporcie.

Zdaniem  prokuratora, postanowienia uchwały wykraczają poza delegację ustawową określoną w przepisach ustawy o sporcie. W skardze wskazano, że rada mogła i powinna była - w drodze uchwały - określić w jasny i precyzyjny sposób wysokość stypendium, jakie może uzyskać osoba osiągająca określony wynik sportowy, biorąc pod uwagę jakie znaczenie dla jednostki samorządu terytorialnego ma dany sport oraz osiągnięty wynik sportowy, a nie, jak to uczyniono w uchwale, wskazać minimalną i maksymalną wysokość stypendium.

Wysokość stypendium

- Wysokość stypendium, powinna być precyzyjnie określona, bądź przez wskazanie kwoty, jaką otrzyma uprawniona osoba za swoje osiągnięcia, bądź poprzez określenie sposobu wyliczenia tej kwoty. Jednakże wartości, które posłużą temu wyliczeniu, powinny być możliwe do ustalenia dla każdego adresata uchwały - twierdzi skarżąy.

Ponadto kompetencje w zakresie określenia wysokości stypendium, w myśl cytowanej delegacji, przysługują wyłącznie organowi stanowiącemu gminy, który nie może przekazać jej innemu organowi, tj. w tym przypadku – prezydentowi miasta.

Nie jest również dopuszczalne, aby uchwała zawężała, czy doprecyzowywała krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania stypendium.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, uchwała jednostki samorządu terytorialnego winna dotyczyć wszystkich osób fizycznych osiągających określone wyniki sportowe tj. umożliwiać przyznawanie takim osobom stypendiów sportowych.

Ograniczenie kręgu uprawnionych

Ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania stypendium do zawodników, którzy w roku przyznania stypendium są zawodnikami klubu sportowego, posiadają licencję polskiego związku sportowego, biorą udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizacje sportową w danej dziedzinie i uprawiają dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską, jak również wskazanie uprawnionych do zgłaszania wniosków o stypendia (kluby sportowe działające i mające siedzibę na terenie gminy), po pierwsze nie mieści się w upoważnieniu do określania warunków przyznawania stypendiów, po drugie, jest modyfikacją wskazanego w art. 31 ust. 1 upoważnienia, a po trzecie - stanowi istotne naruszenie zasady równości wobec prawa określonej w art. 32 Konstytucji RP.

Zdaniem prokuratora, unormowania uchwały powodują nierówne traktowanie zawodników zrzeszonych w klubach i niezrzeszonych w klubach, poprzez uprzywilejowanie sportowców będących członkami klubów sportowych.

W odpowiedzi na skargę rada wniosła do WSA o jej oddalenie, nie znajdując podstaw dla uwzględnienia podniesionych przez prokuratora zarzutów.

Sąd przyznał jednak rację prokuratorowi: - Jak słusznie podniesiono w skardze, upoważnienie ustawowe nie uprawnia jednostki samorządu terytorialnego do reglamentowania możliwości przyznania stypendium sportowego w opisany sposób przewidując tylko, że jedynymi kryteriami mogącymi być branymi pod uwagę są znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy – wyjaśnił sąd.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.