PARTNER PORTALU
  • BGK

Świadczenie rzeczowe nie może być zapłatą

  • GK    7 sierpnia 2013 - 17:19
Świadczenie rzeczowe nie może być zapłatą

Zamówienie publiczne to umowy odpłatne na usługi, dostawy lub roboty budowlane. Nieodpłatne przekazanie drewna w zamian za wycięcie drzew nie mieści się w tej definicji i narusza dyscyplinę finansów publicznych.
Do starostwa powiatowego wpłynął wniosek o wycięcie 15 drzew rosnących na działce Skarbu Państwa i przekazanie surowca nieodpłatnie, w zamian za ich usunięcie. Racjonalność takiego działania uzasadniono tym, że koszty wycinki, a więc ogłoszenia, wynajęcia uprawnionej firmy, przewozu itp. przewyższą wartość samego drewna.

W związku z tym starostwo zapytało Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, czy przekazanie nieodpłatnie drzewa wnioskodawcy w zamian za jego wycięcie jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a tym samym czy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wymieniony artykuł mówi o tym, że jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązuje więc, zasada rozdzielności dochodów od wydatków. Znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych wypełniać będzie każda decyzja o przeznaczeniu dochodów jednostki na jakikolwiek cel, zamiast odprowadzenia tych środków na rachunek budżetu państwa albo samorządu terytorialnego.

- Starostwo zobowiązane jest więc do poniesienia kosztów, a tym samym wydatków związanych z wycinką drzewa, a następnie po jego sprzedaży, do odprowadzenia dochodów z tego tytułu na rachunek budżetu państwa - zgodziła się RIO.

Jednocześnie izba przypomina, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych samorządy zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Przepisy te nie określają możliwości wykonania usługi, takiej jak wycinka drzew i zaliczenia na poczet wynagrodzenia za usługę świadczenia rzeczowego w postaci nieodpłatnego przekazania drewna.

RIO podkreśla, że przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zwierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

- Zawarcie umowy z wykonawcą na mocy której nastąpiłoby skompensowanie wynagrodzenia wykonawcy, czyli wydatku budżetowego możliwymi do uzyskania dochodami ze sprzedaży drewna, spowodowałoby przeznaczenie uzyskanych dochodów na wydatki, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych - stwierdziła kielecka RIO.

Jednocześnie izba dodaje, że kompensowanie kwoty za wykonanie usługi kwotą uzyskaną ze sprzedaży drewna, stanowiłoby również naruszenie ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie.

- Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych - orzekła RIO

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.