PARTNER PORTALU
  • BGK

Świąteczne miliony dla samorządów

  • pt    23 grudnia 2013 - 08:35
Świąteczne miliony dla samorządów

Jeszcze przed Nowym Rokiem dotrze do gmin i powiatów ponad 160 mln dodatkowych pieniędzy z rezerwy subwencji ogólnej.
Najpierw trwała walka z czasem związana z koniecznością nowelizacji ustawy o dochodach JST w części dotyczącej rozdysponowania rezerwy subwencji (to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że dotychczasowy sposób dystrybucji środków z rezerwy był nieprawidłowy).

Prezydent Komorowski podpisał ustawę 19 grudnia br., co pozwoliło na natychmiastowe uruchomienie środków (przepadłyby one gdyby nie udało się uchwalić nowelizacji).

- Drugą ważną przeszkodą do pokonania było uzyskanie konsensusu pomiędzy resortem finansów, a ogólnopolskimi organizacjami samorządu terytorialnego, co do podziału rezerw - mówi Marek Wójcik dyrektor biura Związku Powiatów Polskich.

- I tu pozytywna niespodzianka. Nie mogę się nadziwić pokładom dobrej woli w tej sprawie przedstawicieli strony rządowej – chwali Marek Wójcik. - Dlatego pozwalam sobie za to podziękować, w szczególności Hannie Majszczyk (wiceminister finansów), Magdalenie Młochowskiej (wiceminister administracji i cyfryzacji), Zdzisławie Wasążnik (dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Finansów).

Jak mówi Wójcik: - Podziękowania należą się także naszym przyjaciołom z ogólnopolskiej korporacji samorządowych, którzy przystali na propozycje przedstawicieli ZPP dotyczące przeznaczenia części środków dla powiatów.

A jak podkreśla dyrektor biura ZPP, ze względu na to skąd pochodziły pieniądze tworzące rezerwę, JST wcale na taki podział zgadzać się nie musiały.


Samorządy powiatowe dostaną 29 mln złotych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz 3 mln złotych na likwidowanie skutków powodzi.

Kto otrzyma pieniądze

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła następujące zasady podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2013, w wysokości 160 mln 687 zł:

*Kwotę 52 mln 687 tys.  otrzyma ponad 367 gmin, w których dochody podatkowe za rok 2012 (ustalone dla gmin z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach JST), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2013 r. i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach JST, ustalone na 2013 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 proc. wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 80 proc. średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania, dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji. Gmina nie otrzymuje środków z rezerwy subwencji ogólnej, jeżeli wyliczona kwota jest niższa od 10 tys. zł.

*29 mln zł trafi do 311 powiatów, które w 2012 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

*3 mln otrzyma sześć powiatów, które w 2013 r. w wyniku zdarzeń losowych poniosły straty w infrastrukturze komunalnej wyższe niż dochody własne wykonane w 2012 r.

Pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie do udziału kwoty strat danego powiatu w łącznej kwocie strat poniesionych przez powiaty spełniające powyższe kryterium podziału rezerwy. Kwota dla powiatu nie może być wyższa od 5 proc. kwoty strat w infrastrukturze.

Podstawą podziału będą dane o stratach w infrastrukturze w poszczególnych powiatach przekazane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

*76 mln przeznacza się dla gmin, które w 2013 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości wynikającej z art. 29 ustawy o dochodach JST i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G), przyjęte do wyliczenia wpłat na rok budżetowy są niższe od 200 proc. średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Kwota zostanie rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę spełniającą warunki otrzymania środków z rezerwy subwencji, w łącznej kwocie wpłat dokonanych przez gminy spełniające powyższe warunki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Mark, 2014-01-02 17:44:12

    ciekawe czy partiom też coś rząd podrzucił z subwencji ogólnych, bo te co otrzymali już dawno wydali i to oczywiście bez tzw. "głowy" - a w ogóle utrzymywanie partii z pieniędzy publicznych jest jakimś nieporozumieniem, jakim prawem moje podatki idą na utrzymanie SLD, PiS,TR czy PO z tym t...rzeba raz na zawsze skończyć, puścić tych nieudaczników na zieloną trawkę, nie potrafią nic zrobić niech zejdą z afisza a oni szykują się do kolejnych wyborów - bez nas nie będziemy na nich głosować!  rozwiń