PARTNER PORTALU
  • BGK

Szczegóły propozycji zmian w finansach JST

  • wer    12 grudnia 2011 - 17:47
Szczegóły propozycji zmian w finansach JST

W uzasadnieniu do opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych zostały wskazane najważniejsze propozycje zmian dotyczące samorządów. Wszystko w dziale multimedia.
W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zgodnie z danymi ze sprawozdań za 2010 r. budżety JST zamknęły się deficytem w kwocie 15 mld zł, tj. około 1% PKB. Ponadto z analizy danych ze sprawozdań wynika, że deficyt JST systematycznie wzrasta. Podczas gdy w 2007 r. budżety JST zamknęły się nadwyżką 2,3 mld zł, to w 2008 r. zanotowały deficyt w wysokości 2,6 mld zł, a w 2009 r. 13 mld zł.

Planowany w wieloletnich prognozach finansowych zbiorczy deficyt na 2012 rok to kwota przekraczająca 12 mld zł.

Czytaj też Ponad 12 mld deficytu polskich samorządów.

Projekt zakłada, że deficyty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy docelowo nie będą mogły być wyższe niż 8 mld zł, z tym, że w roku 2012 i 2013 limit ten będzie wynosił odpowiednio 10 mld zł i 9 mld zł. Wielkość limitu deficytu - jak wskazuje MF - wynika z analiz dotyczących kształtowania się prognozowanego wyniku sektora finansów publicznych, w tym podsektora samorządowego. 

Czytaj też: Samorządy muszą skorygować plany

W uzasadnieniu wśród najważniejszych propozycji zmian do ustawy o finansach publicznych wskazano też:

1. Mechanizm ograniczania deficytu sektora samorządowego, który funkcjonowałby począwszy od 2012.

2. Utrzymanie limitu 60% długu JST, z tym, że wyłączenia dla kredytów unijnych tylko do kwoty otrzymywanej refundacji. Analogiczne wyłączenia w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit spłaty zobowiązań).

3. Wprowadzenie regulacji nakładających odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku przekroczenia przez JST poziomu długu, spłaty zobowiązań lub niezachowania wyniku budżetu.

4. Dodanie delegacji do wydania rozporządzenia przez MF, określającego zakres danych i objaśnień ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz częstotliwość i formę przekazywania tych danych do MF.

5. Zwiększenie zakresu informacji o wynik prognozowany przez samorządowe osoby prawne należące do sektora finansów publicznych.

6. Zmiany uelastyczniające gospodarkę finansową JST bądź doprecyzowujące dotychczasowe przepisy:

- organ stanowiący JST zostanie uprawniony do podjęcia uchwały na podstawie, której będzie możliwe odstąpienie od dochodzenia lub egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od osób fizycznych i prawnych, jeżeli nie są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- rozszerzenie uprawnień MF do żądania od jednostek sektora finansów publicznych lub od organów nadzoru nad działalnością tych jednostek dodatkowych informacji o bieżącym i prognozowanym zadłużeniu nadzorowanych lub podległych jednostek oraz o jego strukturze, jak równieS informacji o bieżącym i prognozowanym deficycie nadzorowanych lub podległych jednostek oraz o sposobie jego sfinansowania,MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.