PARTNER PORTALU
  • BGK

Tereny powodziowe, pozwolenie na budowę. MIB: Plany miejscowe mogą wprowadzać inwestorów w błąd

  • AW    17 lipca 2017 - 16:56
Tereny powodziowe, pozwolenie na budowę. MIB: Plany miejscowe mogą wprowadzać inwestorów w błąd
Ustanawianie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, dokonywane w trybie przepisów Prawa wodnego, służy celom ochrony przed powodzią (fot.PTWP)

Resort infrastruktury i budownictwa uczula samorządy ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących obszarów powodziowych. Poszło o... szamba.
• Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabronione jest stawianie urządzeń wodnych oraz innych obiektów budowlanych. Zakaz ten dotyczy również zbiorników na nieczystości ciekłe, czyli szamb.

• Wprawdzie przepisy dają możliwość zwolnień z zakazu i odstępstw, ale powinno dziać się to tylko w wyjątkowych sytuacjach.

• Z analiz resortu wynika tymczasem, że gminy zbyt lekko podchodzą do tego ograniczenia, co skutkować może unieważnieniem całej inwestycji.

• Wiceminister zwraca się w piśmie do samorządów o weryfikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy oraz piętnuje niezgodne z prawem praktyki.


Zgodnie z art. 88I ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk;

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

Szambo pod specjalnym nadzorem

Jak przypomina Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wspomniany zakaz dotyczy również zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb), choć dyrektor zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji wydawanej na wniosek dotyczący konkretnej inwestycji, zwolnić z tego zakazu.

Niezależnie jednak od Prawa wodnego, w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie wtb), określono dopuszczalność stosowania szamb wyłącznie na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej przy jednoczesnym zakazie ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

Jednocześnie resort podkreśla, iż dopuszczalność lokalizacji szamba winna w sposób jednoznaczny wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego (MPZP) , a w przypadku jego braku, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

- Ustanawianie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, dokonywane w trybie przepisów Prawa wodnego, służy celom ochrony przed powodzią. Cele te realizowane są również poprzez ograniczanie zabudowy w miejscach, gdzie byłaby ona narażona na działanie żywiołu i dodatkowo utrudniałaby spływ wód powodziowych. Powszechne przeznaczanie tych obszarów pod nową zabudowę w planach miejscowych lub w decyzjach o warunkach zabudowy, jakkolwiek poprzedzone wymaganymi uzgodnieniami, należy uznać za niewłaściwe z uwagi na kolizję z potrzebami ochrony przed powodzią oraz na potencjalne zagrożenia, jakie zasiedlanie tych obszarów niesie dla inwestorów – podkreśla wiceminister Tomasz Żuchowski w piśmie skierowanym do samorządów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.